128

Tug kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub tau koob moov

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Txhua tug kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   kuj yuav tau nyob kaaj sab lug,
   yog cov kws taug nwg txujkev.
  2Koj yuav tau noj
   tej kws koj txhais teg khwv tau,
   koj yuav tau zoo hab yuav vaam meej.
  3Koj tug quaspuj yuav zoo yaam le
   tsob txwv maab kws txw ncw ncw
   nyob huv koj lub tsev,
  koj cov mivnyuas yuav zoo nkaus le
   tej ntsuag ntoo aulib
   nyob puag ncig koj lub rooj mov.
  4Yog le nuav nawj,
   tug kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yuav tau nyob kaaj sab lug ib yaam le ntawd.
  5Thov Yawmsaub foom koob moov
   rua koj ntawm Xi‑oo.
  Thov ca koj pum lub nroog Yeluxalee
   vaam meej taag koj swm neej.
  6Thov ca koj pum koj tej xeeb leej xeeb ntxwv.
   Thov pub cov Yixayee nyob kaaj sab lug.