116

Tug kws dim kev tuag ua Vaajtswv tsaug

  1Kuv lub sab npuab Yawmsaub
   vem nwg nov kuv lub suab
   hab kuv tej lug thov.
  2Vem nwg tig ntsej noog kuv,
   kuv txhad yuav thov nwg taag kuv swm neej.
  3Txujkev tuag rooj hlua cuab vej puag ncig kuv,
   tub tuag teb txujkev mob nteg kuv ca,
  kuv raug kev txom nyem nyuaj sab
   hab kev lwj sab.
  4Kuv txhad thov hu Yawmsaub lub npe tas,
   “Au Yawmsaub, thov koj cawm
   kuv txujsa dim.”

  5Yawmsaub muaj sab hlub hab ncaaj nceeg,
   peb tug Vaajtswv muaj sab khuvleej.
  6Yawmsaub tuav
   tug kws tsw paub qaabhau ca,
  thaus kuv poob thaab,
   nwg cawm kuv dim.
  7Kuv tug ntsuj plig 'e, ca le rov qaab moog
   rua ntawm koj lub chaw su,
   tsua qhov Yawmsaub ua zoo kawg rua koj.

  8Vaajtswv, koj tso kuv tug ntsuj plig
   dim txujkev tuag,
  hab tso kuv lub qhov muag dim tej kua muag,
   hab paab kuv txhais kwtaw
   dim qhov kws dawm.
  9Kuv ua kuv lub neej taab meeg Yawmsaub
   rua huv cov tuabneeg caj lub tebchaws.
  10Txawm yog kuv has tas,
   “Kuv raug kev txom nyem luj heev,”
   los kuv tseed ntseeg.
  11Thaus kuv poob sab kuv has tas,
   “Tuabneeg suavdawg daag ntxag xwb.”

  12Kuv yuav muab daabtsw rua Yawmsaub
   pauj qhov kws nwg ua zoo ntau kawg rua kuv?
  13Kuv yuav nqaa
   lub taig xyeem ua tsaug rua txujkev dim,
   hab tuav Yawmsaub lub npe thov.
  14Kuv yuav pauj tej kws
   kuv yeem lug tseg rua Yawmsaub,
   taab meeg nwg haiv tuabneeg suavdawg.
  15Yawmsaub cov tuabneeg kws dawb huv
   ib tug tuag, yog ib qho luj
   rua ntawm Yawmsaub lub qhov muag.
  16Au Yawmsaub, kuv yog koj tug tub qhe,
   kuv yog koj tug tub qhe,
  yog koj tug nkauj qhev tug tub.
   Koj tub daws txuj saw hlau khi kuv lawm.

  17Kuv yuav ua kevcai xyeem ua tsaug koj,
   hab tuav Yawmsaub lub npe thov.
  18Kuv yuav pauj tej kws
   kuv yeem lug tseg rua Yawmsaub,
   taab meeg nwg haiv tuabneeg suavdawg,
  19rua huv Yawmsaub tej tshaav puam
   tuam tsev, huv plawv koj, Yeluxalee.
  Ca le qhuas Yawmsaub.