18

Tavi zaaj nkauj kws kov yeej

(2Xmy. 22:1-51)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Yawmsaub tug qhev Tavi sau. Tavi hu zaaj nkauj nuav rua Yawmsaub rua nub kws Yawmsaub cawm nwg dim huv nwg cov yeeb ncuab txhais teg hab huv Xa‑u txhais teg. Nwg has tas
  1Au Yawmsaub kws yog kuv tug zug,
   kuv hlub koj.
  2Yawmsaub yog kuv txhwb zeb,
   yog kuv lub chaw ruaj khov
  yog tug kws tso kuv dim,
   yog kuv tug Vaajtswv,
  yog txhwb zeb kws kuv lug nraim cev,
   yog kuv daim phaj hlau,
  yog txwm kub kws cawm kuv dim,
   yog kuv lub chaw ruaj khov.
  3Kuv hu rua Yawmsaub tug kws tswm nyog qhuas,
   mas kuv txhad dim huv cov yeeb ncuab lug.

  4Txuj hlua kws yog kev tuag vej nkaus kuv,
   txujkev puam tsuaj nyaab hlo kuv,
  5kuv maag txuj hlua kws cuab
   huv tub tuag teb lawm,
  rooj ntxab kws yog kev tuag
   nyob ntawm kuv xubndag.
  6Thaus kuv raug kev txom nyem
   kuv thov hu Yawmsaub,
   kuv quaj thov kuv tug Vaajtswv paab kuv.
  Nwg nyob huv nwg lub tuam tsev
   nov kuv lub suab,
  kuv tej lug thov nrov
   moog txug nwg qhov ntsej.

  7Lub nplajteb tseeg quas nkawg
   ua zug quas kais,
  tej laag zeb kws tag tej roob
   kuj ndua quas ntxag hab ua zug quas kais
   vem yog Yawmsaub chim.
  8Paa tawg tawm huv Yawmsaub qhov ntswg lug,
   hab tej nplaim tawg kub ceev
  tawm ntawm nwg qhov ncauj lug,
   thee kuj cig quas plawg tawm lug.
  9Nwg qheb rooj ntug nqeg lug,
   ntuj tsaus quas nti huv qaab nwg kwtaw.
  10Nwg caij ib tug Khelunpee
   hab yaa moog yaa lug.
   Nwg swv cua ua kauj tis lug sai sai.
  11Nwg muab qhov tsaus ntuj lug
   vej puag ncig nwg,
  cov fuab tsaus tsaus
   vem yog muaj dej ua lub kaus roog nwg.
  12Muaj lawg hab thee ci ci tawm huv qhov kaaj
   kws nyob ntawm nwg xubndag
   moog tshaab plawg cov fuab moog.
  13Yawmsaub ua xub nrov
   tseeg quas nkawg sau ntuj,
   tug kws Luj Dua Ndais ua suab nrov.
  14Nwg tua nwg raab xub ua rua puab tswv taag,
   nwg tso tsag lig xub lawv puab tswv
   tawg ua saab ua sua moog.
  15Mas txhad le pum havtxwv ti nkaus qaab thu,
   hab pum taag nrho tej taw
   kws tag lub nplajteb nuav,
  rua thaus Yawmsaub koj tshev
   hab tshuab tej paa tawm huv koj qhov ntswg lug.

  16Yawmsaub cev teg sau ntuj tuaj
   ntsab nkaus kuv,
   nwg nqug kuv tawm huv cov dej tub tub.
  17Nwg cawm kuv dim kuv cov yeeb ncuab
   kws muaj zug
  hab dim cov tuabneeg kws ntxub kuv
   tsua qhov puab muaj zug luj dua kuv.
  18Nub kws kuv raug kev txom nyem ceblaaj
   mas puab ca le tuaj tawm tsaam kuv,
   tassws Yawmsaub ua kuv lub chaw tag taw.
  19Nwg coj kuv tawm moog
   nyob huv lub chaw daav,
  nwg tso kuv dim
   vem nwg zoo sab xyiv faab rua kuv.

  20Yawmsaub pub moov zoo rua kuv
   lawv le kuv txujkev ncaaj nceeg.
  Yawmsaub pauj rua kuv
   lawv le kuv txhais teg dawb huv.
  21Kuv taug nraim Yawmsaub txujkev
   hab kuv tsw tau ua qhov phem
   es tso kuv tug Vaajtswv tseg.
  22Tsua qhov nwg tej kevcai huvsw
   nyob ntawm kuv xubndag
  hab kuv tsw tau muab nwg tej kaab ke
   tso tseg le.
  23Kuv tsw muaj ib qho chaw thuaj
   rua ntawm nwg xubndag,
   hab kuv tswjfwm kuv tug kheej tsw ua txhum.
  24Vem le nuav Yawmsaub txhad pauj rua kuv
   lawv le kuv txujkev ncaaj nceeg,
   hab lawv le nwg pum kuv txhais teg dawb huv.

  25Yawmsaub, koj ua ncaaj
   rua tug kws xwb rua koj,
  koj ua koj txujkev zoo kawg nkaus
   tshwm rua tug kws tsw muaj chaw thuaj le.
  26Koj ua koj txujkev dawb huv
   tshwm rua tug kws ua dawb huv,
  koj ua txujkev nkhaus
   tshwm rua tug kws sab nkhaus.
  27Koj tso cov tuabneeg kws txu fwjchim dim,
   tassws koj tsom ntsoov
   ua rua cov kws khaav theeb poob qeg.
  28Koj yog tug kws taws kuv lub teeb.
   Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv
   ua rua kuv qhov tsaus ntuj pum kev.
  29Yog koj paab, kuv yeej ntaus tau
   ib paab tub rog,
  yog kuv tug Vaajtswv paab
   kuv txhad caws qa hlaa tau ntsaa loog.

  30Tug Vaajtswv nuav,
   mas nwg txujkev zoo kawg nkaus,
   Yawmsaub lu lug cog tseg yeej muaj tseeb.
  Nwg yog daim phaj hlau thaiv txhua tug
   kws tuaj cawm sav rua huv nwg.
  31Leejtwg yog Vaajtswv,
   tsuas yog Yawmsaub xwb?
  Leejtwg ua txhwb zeb,
   tsuas yog peb tug Vaajtswv xwb?
  32Vaajtswv yog tug kws muab zug rua kuv naav
   hab ua rua txujkev kws kuv taug tso sab plhuav.
  33Nwg ua rua kuv txhais kwtaw
   zoo yaam nkaus le kwtaw maum muas lwj,
  hab nwg tso kuv nyob tso sab plhuav
   sau tej roob sab.
  34Nwg cob kuv txhais teg kuas txawj ua rog,
   kuv txhais npaab
   txhad nqug tau neev nti tooj lab.
  35Koj pub daim phaj hlau
   kws yog txujkev cawm dim rua kuv,
  hab koj txhais teg xws tuav rawv kuv
   hab koj nqeg lug paab ua rua kuv hlub tuaj.
  36Koj pub kuv taug txujkev daav
   hab kuv txhais taw tsw nplaam.
  37Kuv lawv cuag kuv cov yeeb ncuab,
   kuv tsw thim rov qaab moog
   txug thaus muab puab ua puam tsuaj taag.
  38Kuv ntaus puab ntsoog taag
   puab txhad sawv tsw taug,
   puab qaug rua ntawm kuv kwtaw.
  39Koj muab zug sa ntawm kuv duav moog ua rog.
   Koj ua rua kuv cov yeeb ncuab
   qaug khwb taag nrho ntawm kuv xubndag.
  40Koj ua rua kuv cov yeeb ncuab
   thim tswv tig nraus qaum rua kuv,
  hab cov kws ntxub kuv
   mas kuv ua kuas puam tsuaj taag.
  41Puab thov kuas paab
   los tsw muaj leejtwg cawm tau puab dim,
  puab hu thov Yawmsaub
   tassws nwg tsw teb puab.
  42Kuv muab puab tsoo mog quas nyoos
   yaam le moov aav rua cua ntsawj,
  kuv muab puab laim pov tseg
   yaam le tej aav nplaum ntawm ntug kev.

  43Koj cawm kuv dim qhov kws
   nrug tej tuabneeg sws txeeb.
  Koj tsaa kuv ua ib tsoom tuabneeg tug thawj,
   tej tuabneeg kws kuv tsw tau paub dua
   los kuj zwm rua kuv.
  44Thaus puab tau nov txug kuv
   puab kuj noog kuv lug,
  lwm haiv tuabneeg kuj tuaj pe khwb nkaus
   rua ntawm kuv.
  45Lwm haiv tuabneeg poob sab taag,
   hab tawm huv puab lub chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee quas nyo lug.

  46Yawmsaub yeej muaj txujsa nyob.
   Ca le qhuas kuv txhwb zeb,
  ca le txhawb nqaa tug Vaajtswv
   kws cawm kuv dim,
  47yog tug Vaajtswv kws paab kuv pauj taub
   hab yuam tej tuabneeg nyob
   rua huv qaab kuv kev tswjfwm,
  48hab cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab.
  Koj yog tug kws tsaa kuv sawv
   sab dua cov kws tawm tsaam kuv.
  Koj tub tso kuv dim
   ntawm cov tuabneeg limham ndais ntuj.
  49Au Yawmsaub, vem le nuav
   kuv txhad qhuas ntxhas koj
  rua huv ib tsoom tebchaws,
   hab hu nkauj qhuas koj lub npe.
  50Yawmsaub pub kev kov yeej luj
   rua nwg tug vaajntxwv,
  nwg ua nwg txujkev hlub ruaj khov
   tshwm rua tug kws nwg laub roj tsaa ca lawd,
   yog Tavi hab nwg caaj ceg moog ib txhws.