72

Thov Vaajtswv paab vaajntxwv

Xalaumoo sau.
  1Au Vaajtswv, thov koj pub koj txujkev
   kws tu plaub ncaaj rua vaajntxwv,
   hab pub koj txujkev ncaaj nceeg rua nwg.
  2Thov ca nwg ua ncaaj
   kaav koj cov tuabneeg
  hab tu plaub ncaaj
   rua koj cov tuabneeg kws pluag.
  3Ca tej roob tshwm kev vaam meej
   rua cov pejxeem
   hab tej pov roob tshwm txujkev ncaaj nceeg.
  4Thov kuas vaajntxwv has cov pejxeem
   kws pluag tej plaub,
  hab cawm cov tuabneeg txom nyem kuas dim,
   hab tsoo cov kws quab yuam luas.

  5Thov kuas nwg muaj txujsa nyob ntev
   ib yaam le lub nub
  hab ib yaam le lub hli,
   ib tam dhau ib tam moog le.
  6Thov kuas nwg zoo yaam nkaus le naag
   kws lug rua sau tej nroj tsuag kws nyav txav,
  hab zoo yaam le pluav naag
   kws lug ntub lub nplajteb.
  7Thaus nwg tseed nyob,
   thov kuas txujkev ncaaj nceeg
   vaam meej tuaj
  hab kev sab tug muaj nplua quas mag
   moog txug thaus lub hli tsw muaj lawm.

  8Thov kuas nwg kaav taag nrho
   ntawm havtxwv saab nub tuaj
   moog txug havtxwv saab nub poob,
  hab ntawm tug dej Yufeti
   moog txug qaab ntuj kawg.
  9Ca cov tuabneeg kws nyob huv ntuj
   nraag teb do pe rua ntawm nwg xubndag,
   hab ca nwg cov yeeb ncuab
   yaim moov aav.
  10Ca lub nroog Thasi hab tej koog povtxwv
   tej vaajntxwv them se rua nwg.
  Ca Senpa hab Xenpa tej vaajntxwv
   coj hov txhua chaw tuaj pub.
  11Thov kuas ib tsoom vaajntxwv
   suavdawg pe nwg,
  hab ib tsoom tebchaws suavdawg
   ua koom rua nwg.
  12Tsua qhov nwg tso cov tuabneeg txom nyem
   dim rua thaus puab thov,
  yog cov tuabneeg pluag
   hab yog cov kws tsw muaj leejtwg paab.
  13Nwg khuvleej cov tuabneeg tsw muaj zug
   hab cov kws txom nyem,
   hab cawm cov tuabneeg txom nyem txujsa.
  14Nwg txhwv puab txujsa ntawm txujkev raug
   quab yuam hab raug ua nruj ua tswv.
   Nwg saib puab cov ntshaav tswm txaj.

  15Thov ca nwg muaj txujsa nyob ntev,
   thov ca luas coj tej kub huv moos Senpa
   tuaj pub rua nwg.
  Ca luas thov Vaajtswv paab nwg tsw tu le
   hab thov Vaajtswv foom koob moov rua nwg
   taag naj taag nub.
  16Thov kuas muaj qoob loos nplua mag
   huv lub tebchaws,
  ca txhua lub roob muaj qoob loos
   zoo rawv lwb quas li,
  thov kuas ntsu qoob yaam le lub roob Lenpanoo.
   Hab ca cov tuabneeg huv tej moos
   fuam vaam coob
   yaam nkaus le tej nroj tsuag tom teb.
  17Thov kuas nwg lub npe nyob moog ib txhws,
   thov kuas nwg lub koob meej
   nyob moog ntev yaam nkaus le lub nub.
  Vem yog muaj nwg, thov ca tuabneeg
   tau koob moov.
  Ib tsoom tebchaws yuav hu tas
   nwg yog tug tau koob moov.

  18Qhuas Yawmsaub
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv,
  yog tug kws tuab leeg xwb
   txhad ua tau txujci phemfwj.
  19Qhuas nwg lub npe
   kws muaj fwjchim ci ntsaa ab moog ib txhws.
  Thov nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab
   puv nkaus huv nplajteb huvsw.


  20Yexi tug tub Tavi tej lug thov taag le nuav.