102

Tơlơi Pô Tơdăm Rŭng Răng Iâu Laĭ

Tơdang pô gleh tơnap tơdu rơmơ̆n, ñu iâu laĭ čŏk hia ƀơi anăp Yahweh yơh.
  1Hơmư̆ kơ tơlơi kâo iâu laĭ bĕ, Ơ Yahweh ăh,
   brơi kơ tơlơi kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi djru truh bĕ pơ Ih.
  2Tơdang kâo dŏ amăng tơlơi tơnap rŭng,
   rơkâo kơ Ih anăm pơdŏp hĭ ôh ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo.
  Tơdang kâo iâu laĭ kơ Ih,
   rơkâo kơ Ih pơđi̱ng tơngia hơmư̆ laih anŭn laĭ glaĭ tañ bĕ kơ kâo.

  3Hơmư̆ kâo bĕ yuakơ tơlơi hơdip kâo hlak rơngiă hĭ thĕng kar hăng asăp apui;
   drơi tơlang kâo hlơr hĭt kar hăng apui ngur yơh.
  4Pran jua kâo răm gliu hĭ kar hăng rơ̆k krô arăng juă hĭ yơh;
   tui anŭn kâo hơmâo rơngiă hĭ laih tơlơi mơhao kơ gơnam ƀơ̆ng.
  5Hơnŭn yơh, kâo pơkrao kraih krin
   laih anŭn drơi jan kâo hrŏ hĭ kơnơ̆ng dŏ hĭ tơlang tơleh đôč yơh.
  6Kâo hiăl măl hrup hăng sa drơi čim grư̆ jŭ̱ amăng tơdron ha̱r,
   jing hrup hăng čim tŏ amăng tơdron tač yơh.
  7Kâo dŏ krŏng mơdưh,
   jing hrup hăng sa drơi čim hiăl măl dŏ ƀơi čor sang yơh.

  8Amăng abih hrơi mlam yơh ƀing rŏh ayăt kâo mưč mač hĭ kâo;
   ƀing hlơi pô djik djak kơ kâo yua mă anăn kâo yơh kiăng kơ hơtŏm păh kơ arăng.
  9Kâo ƀơ̆ng hơbâo tơpur pơala kơ gơnam ƀơ̆ng kâo,
   laih anŭn lŭk gơnam mơñum kâo hăng ia mơta kâo yơh,
  10yuakơ tơlơi Ih ƀrŭk hil biă mă yơh.
   Sĭt Ih hơmâo yŏng đĭ laih anŭn glŏm đuaĭ hĭ laih kâo kar hăng glŏm djăh yơh.
  11Hơdôm hrơi hơdip kâo či rơngiă hĭ tañ kar hăng tơlơi tơui hrơi klăm jĕ rơngiă hĭ thĕng yơh;
   kâo kơnơ̆ng gliu krô hĭ kar hăng rơ̆k đôč yơh.

  12Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh, dŏ ƀơi grê pơtao Ih kiăng kơ git gai hlŏng lar;
   tơlơi hing ang Ih ăt či dŏ amăng abih bang rơnŭk mơnuih pơanăp yơh.
  13Ih či tơgŭ đĭ hăng pap mơñai kơ plei prŏng Yerusalaim;
   yuakơ hrơi mông hơmâo truh laih kiăng pơrơđah tơlơi glưh pran jua kơ plei anŭn;
   sĭt hrơi mông djơ̆ lăp hơmâo truh laih yơh!
  14Ƀing ding kơna Ih ăt khăp kơ plei anŭn,
   wơ̆t tơdah khul pơtâo plei anŭn răm rai hĭ laih;
  ƀing gơñu ăt hơmâo tơlơi pap kơ plei anŭn mơ̆n
   wơ̆t tơdah kơnơ̆ng hơmâo ƀruih lŏn đôč yơh ƀơi jơlan plei anŭn.

  15Ƀing lŏn čar či huĭ pơpŭ kơ anăn Yahweh yơh;
   wơ̆t tơdah abih bang ƀing pơtao amăng lŏn tơnah či huĭ tơtư̆ kơ tơlơi dưi mơyang Ih mơ̆n.
  16Yahweh či pơdơ̆ng glaĭ plei prŏng Yerusalaim,
   tui anŭn yơh Ñu či pơrơđah tơlơi dưi mơyang Ñu.
  17Ñu či pơđi̱ng hơmư̆ tơlơi iâu laĭ ƀing ană plei Ñu jing ƀing ƀun rin biă mă,
   laih anŭn ƀu či hơngah hĭ ôh tơlơi kwưh iâu ƀing gơ̆.

  18Brơi kơ ƀing ta čih pioh bĕ hơdôm bruă anŭn kơ ƀing rơnŭk pơanăp,
   kiăng kơ ƀing mơnuih arăng aka tơkeng rai ôh anŭn, či dưi bơni hơơč kơ Yahweh tơdang ƀing gơñu đŏk tơlơi anai:
  19“Yahweh lăng trŭn mơ̆ng anih rơgoh hiam Ñu hăng glông adih,
   jing mơ̆ng anih adai adih yơh Ñu lăng trŭn ƀơi lŏn tơnah.
  20Ñu hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing mơnă ur pơkrao,
   laih anŭn pơrơngai hĭ ƀing gơñu jing ƀing mơnuih arăng klă̱ kơđi kiăng kơ pơdjai hĭ.”
  21Tui anŭn, ƀing mơnuih mơnam či pơhaih tơlơi yom kơdrưh Yahweh mơ̆ng Bŏl Čư̆ Ziôn,
   laih anŭn či bơni hơơč kơ Ñu amăng plei Yerusalaim yơh,
  22tơdang ƀing kơnung djuai laih anŭn ƀing lŏn čar
   pơjơnum glaĭ kiăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh.

  23Wơ̆t tơdah kâo aka tha ôh samơ̆ Yahweh pơtơdu hĭ laih tơlơi kơtang kâo;
   Ñu hơmâo pơđŭt hĭ laih hrơi kâo dŏ hơdip.
  24Tui anŭn yơh, kâo hơmâo iâu laĭ laih tui anai,
   “Ơ Ơi Adai kâo hơi, anăm mă hĭ ôh tơlơi hơdip kâo hlâo kơ kâo jing tha.

  “Ơ Yahweh ăh, Ih yơh dŏ hơdip hlŏng lar.
  25Hlak blung hlâo đưm adih, Ih hơmâo hrih laih lŏn tơnah,
   laih anŭn adai rơngit tơngan Ih pô yơh hơmâo pơjing laih.
  26Adai lŏn anŭn či răm rơngiă hĭ samơ̆ Ih ăt či dŏ;
   abih bang adai lŏn či so răm hĭ kar hăng abăn ao yơh.
  Ih či mă pơđuaĭ hĭ adai lŏn anŭn kar hăng glŏm hĭ abăn ao so phŏ yơh,
   tui anŭn adai lŏn anŭn či đuaĭ hĭ thĕng yơh.
  27Samơ̆ Ih ăt dŏ dơnơ̆ng nanao,
   laih anŭn thŭn tơlơi hơdip Ih ƀu či đŭt hĭ ôh.
  28Ƀing ană bă gơmơi, jing ƀing ding kơna Ih anai, či dŏ rơnŭk hơđơ̆ng,
   laih anŭn ƀing kơnung djuai gơñu či đĭ kơyar ƀơi anăp Ih yơh.”