108

Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Dưi Hĭ Kơ Ƀing Rŏh Ayăt

(Adoh Bơni Hơơč 57:7-11; 60:5-12)

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Jua bơngăt kâo dŏ hơđơ̆ng hlo̱m ƀo̱m laih, Ơ Ơi Adai ăh,
   jua bơngăt kâo dŏ hơđơ̆ng hlo̱m ƀo̱m laih!
   Kâo či yua ayŭ kiăng kơ adoh bơni hơơč kơ Ih hăng abih jua bơngăt kâo yơh!
  2Kâo či mơdưh kiăng kơ adoh yơh!
   Kâo či mơdưh kiăng kơ pĕ go̱ng trưng laih anŭn go̱ng trap kâo yơh!
   Kâo či mơdưh hlâo kơ yang hrơi ƀlĕ yơh.
  3Kâo či bơni hơơč kơ Ih tŏng krah ƀing lŏn čar, Ơ Yahweh ăh;
   kâo či adoh bơni kơ Ih tŏng krah ƀing mơnuih mơnam yơh.
  4Tơlơi khăp hiam klă Ih prŏng prin glông hloh kơ khul adai adih,
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih kơjăp truh pơ adai rơngit adih yơh.
  5Pơrơđah bĕ tơlơi yom pơphan Ih amăng adai adih, Ơ Ơi Adai hơi,
   laih anŭn bang bĕ tơlơi ang yang Ih kơ abih bang lŏn tơnah anai.

  6Djru pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi hăng tơngan kơtang gah hơnuă Ih,
   tui anŭn ƀing ană plei Ih khăp anŭn dưi rơngai hĭ yơh.

  7Mơ̆ng sang yang Ñu yơh Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih tui anai,
   “Amăng tơlơi dưi hĭ yơh, Kâo či pơkăh pơpha hĭ anih lŏn lŏm kơ plei prŏng Sekhem
   laih anŭn pha brơi hĭ dơnung Sukkôt kơ ană plei Kâo.
  8Anih lŏn Gilead jing lŏm kơ Kâo wơ̆t hăng anih lŏn Manasseh mơ̆n;
   anih lŏn Ephraim jing kar hăng muk pơgang Kâo
   laih anŭn anih lŏn Yudah jing kar hăng gai hơnuăt pơtao Kâo.
  9Samơ̆ Kâo či yua lŏn čar Môab jing kar hăng kơthŭng rao ƀruih Kâo,
   laih anŭn či tơng nao hĭ tơkhŏ sanđal Kâo ƀơi lŏn čar Edôm,
   jing sa gru kơnăl Kâo mă tŭ laih lŏn čar anŭn,
   laih anŭn ƀơi ƀing Philistia yơh Kâo ur dreo dưi hĭ.”

  10Ơ Ơi Adai hơi, hlơi či dui ba kâo nao pơ lŏn čar Edôm lĕ?
   Hlơi pô či ba kâo nao pơ plei kơđông kơjăp Edôm anŭn lĕ?
  11Sĭt ƀu djơ̆ Ih ôh hă, Ơ Ơi Adai ăh, jing Pô hơmâo hrah lui hĭ laih ƀing gơmơi?
   Laih anŭn ƀu djơ̆ Ih ôh hă, jing Pô ƀu či nao kơsung blah hrŏm hăng ƀing ling tơhan gơmơi dơ̆ng tah?
  12Djru bĕ kơ ƀing gơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt,
   yuakơ tơlơi djru mơ̆ng mơnuih mơnam kơnơ̆ng jing đôč đač đôč yơh.
  13Tơdah hơmâo Ơi Adai djru ƀing ta, tui anŭn ƀing ta či pơblah dưi hĭ yơh;
   Ñu či blah juă dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ta anŭn yơh.