129

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Yahweh Dưi Hĭ Kơ Ƀing Rŏh Ayăt Ƀing Israel

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Ơ ƀing Israel, ruai bĕ hiư̆m ƀing rŏh ayăt ta kơtư̆ juă laih kơ ƀing ta
   čơdơ̆ng mơ̆ng lŏn čar ta jing kar hăng tơdang dŏ hlak ai hăng laĭ tui anai,
  2“Ƀing rŏh ayăt ta anŭn hơmâo kơtư̆ juă ƀing ta biă mă yơh čơdơ̆ng mơ̆ng lŏn čar ta dŏ hlak ai anŭn,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi hĭ kơ ƀing ta abih hlo̱m ôh.
  3Ƀing gơñu pơrơka ƀơi rŏng ta kar hăng ƀing mơnuih kai hơma,
   laih anŭn ngă kơ anih rơka anŭn jing kar hăng khul glong kai dơlăm yơh.
  4Samơ̆ Yahweh jing tơpă hơnơ̆ng;
   Ñu yơh hơmâo pơrơngai hĭ laih ƀing ta mơ̆ng khul hrĕ ƀing sat ƀai anŭn akă tơdang ƀing ta jing hlŭn gơñu.”

  5Kwưh kiăng kơ abih ƀing hlơi pô pơrơmut kơ sang Yahweh ƀơi Čư̆ Ziôn
   tŭ tơlơi mlâo mlañ kơdŭn đuaĭ hĭ yơh.
  6Kwưh kiăng kơ abih bang ƀing gơñu jing hĭ kar hăng khul rơ̆k čăt ƀơi pơbŭng sang ngă hăng ƀrĭk,
   jing khul rơ̆k gliu krô hĭ hlâo kơ ñu dưi čăt đĭ prŏng;
  7ƀing gơñu jing hĭ đôč đač kar hăng rơ̆k anŭn, jing rơ̆k arăng ƀu thâo hơpuă ôh,
   laih anŭn kŏn dưi gui glaĭ lơi amăng hơpăl tơngan ñu.
  8Tui anŭn, ƀu či hơmâo hlơi pô ôh găn ƀơi anih anŭn laih anŭn laĭ tui anai,
   “Rơkâo tơlơi bơni hiam Yahweh dŏ ƀơi ƀing gih!”
  Laih anŭn kŏn hơmâo lơi ƀing hơpuă laĭ glaĭ tui anai,
   “Ƀing gơmơi bơni hiam kơ ih amăng anăn Yahweh yơh!”