22

Tơlơi Pơkrao Kwưh Hăng Tơlơi Adoh Bơni Hơơč

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh tui hăng hiăp ayŭ kơ tơlơi “Rơsa Ania Mơguah.”
  1Ơ Ơi Adai kâo, Ơi Adai kâo hơi, yua hơget ih hơmâo hơngah lui hĭ laih kâo lĕ?
   Kâo hơmâo kwưh pơkrao laih kơtang biă mă kơ tơlơi djru,
   samơ̆ yua hơget Ih dŏ ataih tơdang kâo pơkrao lĕ?
  2Ơ Ơi Adai kâo hơi, tơdang hrơi kâo iâu kwưh Ih,
   samơ̆ Ih ƀu pơđi̱ng hơmư̆ ôh;
  tơdang mlam kâo ăt kwưh rơkâo Ih mơ̆n,
   samơ̆ kâo dŏ ƀu rơnŭk rơnua ôh.

  3Wơ̆t tơdah tui anŭn, Ih yơh jing Pô Rơgoh Hiam dŏ ƀơi grê pơtao git gai,
   laih anŭn Ih yơh jing Pô ƀing Israel gơmơi bơni hơơč.
  4Đưm hlâo adih ƀing ơi adon gơmơi đaŏ kơnang kơ Ih;
   ƀing gơñu đaŏ kơnang laih kơ Ih laih anŭn Ih pơklaih hĭ laih ƀing gơñu.
  5Ƀing gơñu iâu kwưh Ih laih anŭn dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi huĭ hyưt;
   ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Ih laih anŭn ƀing rŏh ayăt gơñu ƀu dưi pơmlâo hĭ ƀing gơñu ôh.

  6Samơ̆ bơ kơ kâo, kâo ƀu djơ̆ jing mơnuih dơ̆ng tah, kâo jing hrup hăng sa drơi hlăt yơh,
   abih bang mơnuih mơnam hơƀak drak djik djak kơ kâo.
  7Abih bang ƀing hlơi pô ƀuh kâo, gơñu djik klao kơ kâo;
   gơñu ƀơyưč tơƀông laih anŭn tơtăh akŏ gơñu.
  8Ƀing gơñu tơña tui anai, “Ih đaŏ kơnang kơ Yahweh djru ih. Yua hơget Ñu ƀu pơklaih hĭ ih ôh lĕ?
   Tơdah Yahweh mơak hăng ih,
   yua hơget Ñu ƀu djru ih ôh lĕ?”

  9Ơ Yahweh hơi, Ih yơh jing Pô brơi kâo tơbiă rơnŭk rơnua mơ̆ng kian amĭ kâo,
   Ih răk wai kâo rơnŭk hơđơ̆ng mơ̆ng mông kâo hlak dŏ ană nge ƀơi tơda amĭ kâo.
  10Ih răk rong kâo čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tơkeng kơ kâo,
   laih anŭn Ih yơh nanao jing Ơi Adai kâo.

  11Ơ Yahweh hơi, anăm dŏ ataih mơ̆ng kâo ôh!
   Yuakơ tơlơi pơrŭng pơrăng dŏ jĕ kâo laih,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơkŏn ôh dưi djru kơ kâo.

  12Hơmâo lu ƀing rŏh ayăt wang dar kâo kar hăng tơpul rơmô tơno;
   abih bang gơñu dŏ jum dar kâo,
   kar hăng khul rơmô tơno khĭn hơtai mơ̆ng anih lŏn Basan.
  13Gơñu ha̱ amăng bah gơñu kar hăng rơmung dŭl,
   ur pơgrao laih anŭn hek ƀơ̆ng kâo.

  14Pran kơtang kâo rơngiă laih,
   rơngiă kar hăng ia hŏk hĭ laih ƀơi lŏn thu krô.
  Abih bang tơlang kâo rŭ ră tơklăh hĭ,
   pran jua kâo lê̱k hĭ kar hăng hlĭn apui.
  15Pran kâo thu krô rơbưi tơdu hĭ kar hăng gŏ lŏn pơčah,
   laih anŭn jơlah kâo kle̱p đo̱m hĭ ƀơi ŭk amăng bah kâo.
   Ih hơmâo lui hĭ laih kâo kiăng kơ djai amăng ƀruih lŏn.

  16Sa tơpul mơnuih sat ƀai, jing ƀing rŏh ayăt kâo, wang dar kâo;
   hrup hăng khul asâo rơpa yơh ƀing gơñu rai jĕ jum dar kâo;
   gơñu kĕ hek hĭ ƀơi tơkai tơngan kâo.
  17Kâo dưi ƀuh abih bang tơlang tơleh kâo.
   Ƀing rŏh ayăt kâo gle̱ng lăng tĭk pơ kâo.
  18Ƀing gơñu ngui čram yuakơ ao kâo
   laih anŭn pơpha hĭ ao anŭn tŏng krah tơdruă gơñu.

  19Samơ̆ bơ kơ Ih, Ơ Yahweh ăh, anăm dŏ ataih hĭ mơ̆ng kâo ôh!
   Ih yơh, Ơ Tơlơi Kơtang kâo hơi, rai tañ bĕ djru brơi kơ kâo đa!
  20Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng đao gưm rŏh ayăt kâo;
   pơklaih bĕ tơlơi hơdip yom kâo mơ̆ng ƀing sat ƀai hrup hăng khul asâo anŭn.
  21Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng amăng bah khul rơmung dŭl anŭn;
   pơrơngai hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơki khul rơmô tơno glai anŭn.

  22Giŏng anŭn, kâo či ră ruai kơ ană plei kâo, jing ƀing Israel, hơget tơlơi Ih hơmâo ngă laih;
   Kâo či bơni hơơč kơ anăn Ih amăng tơlơi ƀing gơñu pơjơnum tui anai:
  23“Bơni hơơč kơ Ñu bĕ, Ơ ƀing ding kơna huĭ pơpŭ kơ Yahweh hơi!
   Pơpŭ pơyom kơ Ñu bĕ, Ơ ƀing ană tơčô Yakôb ăh!
   Kơkuh pơpŭ kơ Ñu bĕ, Ơ ƀing ană plei Israel hơi!
  24Ñu ƀu hơngah lui hĭ pô tơnap tap laih anŭn kŏn ngă amơ̱ng kơ tơlơi tơnap tap gơ̆ lơi;
   Ñu ƀu wir hĭ rŏng kơ gơ̆ ôh,
   samơ̆ Ñu hơmâo pơđi̱ng hơmư̆ laih kơ gơ̆ tơdang gơ̆ kwưh iâu kơ tơlơi djru.”

  25Ơ Yahweh hơi, amăng tơlơi pơjơnum prŏng anŭn yơh, kâo či bơni hơơč Ih kơ hơget tơlơi Ih hơmâo ngă laih;
   ƀơi anăp ƀing kơkuh pơpŭ kơ Ih yơh
   kâo či pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang kâo hơmâo ƀuăn laih.
  26Ƀing ƀun rin či ƀơ̆ng tơl hrăp trơi;
   hlơi ƀing rai pơ Yahweh, či bơni hơơč kơ Ñu yơh.
   Ơ adơi ai kâo ăh, kwưh kiăng kơ Yahweh brơi kơ ƀing gih đĭ kơyar nanao.

  27Abih bang ƀing lŏn čar či hơdơr kơ Yahweh yơh.
   mơ̆ng rĭm akiăng anih lŏn tơnah yơh, ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ pơ Ñu;
   abih bang djuai mơnuih či bon kơkuh pơpŭ kơ Ñu yơh.
  28Yahweh jing pơtao,
   laih anŭn Ñu yơh git gai wai lăng abih bang ƀing lŏn čar.

  29Abih bang ƀing pơgao ang či bon kơkuh kơ Ñu;
   abih bang mơnuih mơnam, jing ƀing thâo djai, či bon kơkuh ƀơi anăp Ñu yơh.
  30Abih bang ƀing rơnŭk pơanăp adih či mă bruă kơ Ñu;
   ƀing mơnuih rơnŭk pơanăp dơ̆ng či hơmư̆ tơlơi ră ruai kơ Yahweh.
  31Ƀing mơnuih aka tơkeng rai ôh či hơmư̆ tơlơi ră ruai tui anai:
   “Yahweh yơh pơklaih hĭ laih ƀing ană plei Ñu.”