121

Yahweh Jing Pô Pơgang Ta

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Kâo angak mơta kâo lăng đĭ ƀơi khul bŏl čư̆ laih anŭn tơña tui anai,
   “Mơ̆ng anih pă tơlơi djru kâo tơbiă rai lĕ?”
  2Tơlơi djru kâo tơbiă rai mơ̆ng Yahweh yơh,
   jing Pô Hrih Pơjing kơ adai rơngit laih anŭn kơ lŏn tơnah.

  3Ñu ƀu či brơi kơ tơkai ta tơbơr rơbuh hĭ amăng tơlơi rŭng răng ôh;
   Pô Răng Wai brơi kơ ƀing ta ƀu či pĭt gui ôh.
  4Sĭt yơh, Pô Răng Wai brơi ƀing Israel
   ƀu či pĭt gui ôh kŏn pĭt wơr hĭ lơi.

  5Yahweh yơh răng wai brơi kơ ƀing ta;
   Yahweh yơh dŏ ƀơi tơngan gah hơnuă ƀing ta kar hăng tơui pơgang.
  6Tui anŭn, yang hrơi ƀu či pơruă hĭ ƀing ta ôh tơdang hrơi,
   yang blan kŏn či pơrăm hĭ ƀing ta lơi tơdang mlam.

  7Yahweh či răng pơgang brơi kơ ƀing ta mơ̆ng abih bang tơlơi hyưt huĭ;
   Ñu či răng wai brơi kơ tơlơi hơdip ta yơh.
  8Yahweh či răng wai brơi kơ ƀing ta tơdang ƀing ta tơbiă nao laih anŭn mŭt rai
   čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh kơ hlŏng lar yơh.