14

Tơlơi Sat Ƀai Mơnuih Mơnam

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Pô mlŭk pơhiăp amăng pran jua ñu tui anai, “Ƀu hơmâo Ơi Adai ôh.”
   Abih bang kơnuih hơdip ƀing mơnuih mơnam le̱ng kơ brŭ răm laih anŭn ƀing gơñu hơmâo ngă laih hơdôm bruă hơƀak drak;
   amăng ƀing gơñu ƀu hơmâo hlơi pô ôh ngă tơlơi djơ̆ hiam.

  2Yahweh lăng trŭn mơ̆ng adai adih ƀơi abih bang mơnuih mơnam,
   kiăng kơ kơsem lăng tơdah hơmâo hlơi pô thâo hluh,
   hlơi pô thâo kơkuh pơpŭ kơ Ñu.
  3Samơ̆ abih bang ƀing gơñu hơmâo nao hĭ jrôk jơlan laih;
   abih bang kơnuih hơdip gơñu le̱ng kơ brŭ mơsăm.
  Ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu ngă tơlơi djơ̆ hiam,
   wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa čô đôč ăt kŏn hơmâo lơi.

  4Yahweh tơña tui anai, “Abih bang ƀing mơnuih sat ƀai ƀu kiăng thâo hluh ôh hă?
   Ƀing gơñu čem rong gơñu pô hăng tơlơi klĕ dŏp ƀing ană plei Kâo,
   laih anŭn ƀing gơñu ƀu iâu kwưh kơkuh pơpŭ kơ Kâo ôh.”
  5Samơ̆ ƀing gơñu či huĭ bra̱l biă mă yơh,
   yuakơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ƀing ană plei Ñu jing ƀing tơpă hơnơ̆ng.
  6Ƀing sat ƀai pơtah hơtai hĭ hơdôm hơdră bruă ƀing mơnuih thâo luă gŭ,
   samơ̆ Yahweh yơh jing anih dŏ kơđap kơ ƀing luă gŭ anŭn.

  7Kâo iâu laĭ kwưh kiăng biă mă tơlơi pơklaih kơ ƀing Israel či rai mơ̆ng Yahweh amăng Čư̆ Ziôn yơh!
   Yahweh či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing ană plei Ñu laih anŭn brơi ƀing gơ̆ đĭ kơyar dơ̆ng,
   sĭt tui anŭn ƀing ană tơčô Yakôb jing ƀing Israel či hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai yơh.