21

Bơni Hơơč Yuakơ Dưi Hĭ

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh, pơtao gơmơi hơ̆k mơak yuakơ tơlơi khăp prŏng prin Ih;
   ñu hơ̆k kơdơ̆k biă mă yuakơ Ih brơi kơ ñu dưi hĭ hăng ƀing rŏh ayăt ñu!
  2Ih hơmâo pha brơi laih kơ ñu tơlơi pran jua ñu amoaih kiăng;
   Ih ƀu hơmâo hơngah hĭ ôh kơ tơlơi bah jơlah ñu kwưh rơkâo.

  3Ih hơmâo ju̱m mơak laih pơtao gơmơi hăng khul tơlơi bơni hiam prŏng prin
   laih anŭn đua brơi mŭk pơtao ngă hăng mah phŭn ƀơi akŏ ñu.
  4Ñu rơkâo kơ tơlơi hơdip hiam đĭ kơyar laih anŭn Ih pha brơi laih kơ ñu,
   jing tơlơi ñu dưi dŏ hơdip sui biă mă.

  5Tơlơi kơdrưh kơang pơtao gơmơi jing prŏng yuakơ Ih djru brơi ñu dưi hĭ;
   Ih hơmâo brơi laih kơ ñu tơlơi hing ang laih anŭn tơlơi kơdrưh yom.
  6Sĭt yơh Ih hơmâo pha brơi laih kơ ñu hơdôm tơlơi bơni hiam hlŏng lar;
   tơlơi Ih dŏ hrŏm hăng ñu yơh ngă kơ ñu mơak mơai.
  7Ñu đaŏ kơnang amăng Yahweh Dưi Kơtang;
   laih anŭn yuakơ tơlơi Yahweh khăp hlŏng lar yơh
   ñu ƀu či lê̆ rơbuh ôh.

  8Ơ pơtao ăh, tơngan ih yơh či mă mơnă hĭ abih bang ƀing rŏh ayăt hăng ih;
   hăng tơlơi kơtang tơngan gah hơnuă ih yơh či mă mơnă hĭ abih bang ƀing pơrơmut kơ ih.
  9Ƀơi mông tơdang ih pơƀuh rai
   ih či ngă kơ ƀing gơñu hrup hăng apui gŏ ngur pơiă kơtang yơh.
  Amăng tơlơi hil yơh, Yahweh či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn apui Ñu či čuh pơrai hĭ ƀing gơñu yơh.
  10Ih yơh, Ơ pơtao ăh, či pơrai hĭ abih kơnung djuai dŏ so̱t gơñu mơ̆ng lŏn tơnah anai;
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu hơmâo ôh ană tơčô amăng ƀing mơnuih mơnam.

  11Ƀing gơñu pơkra hơdră bruă sat gơñu,
   laih anŭn ngă mơneč kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih,
   samơ̆ ƀing gơñu ngă ƀu dưi jing hĭ ôh.
  12Ih či gle̱ng khul ƀrŏm hraŏ Ih ƀơi ƀing gơñu
   tui anŭn Ih či ngă brơi kơ ƀing gơñu wir rŏng đuaĭ hĭ.

  13Ơ Yahweh ăh, ƀing gơmơi bơni hơơč kơ Ih yuakơ tơlơi kơtang prŏng prin Ih yơh!
   Ƀing gơmơi či adoh bơni laih anŭn bơni hơơč kơ tơlơi dưi mơyang Ih yơh.