25

Thư Đa-vít

1Lạy Chân Thần Hằng Hữu,
Lòng con hướng về Chúa
2Thượng Đế ôi, con tin cậy Ngài luôn.
Xin đừng để lòng con thất vọng
Đừng cho kẻ thù thắng hơn con
3Ai tin cậy Chúa chẳng bị hất hủi
Duy người phản trắc phải tủi nhục đau buồn.
4Xin chỉ cho con đường lối Chúa
Và dạy con Đạo lý cương thường.
5Xin dẫn con vào nguồn chân lý
Khuyên bảo con, vì Chúa cứu rỗi con
6Xin nhớ lại đức nhân từ thương xót
Từ ngàn xưa, Chúa vẫn rộng lòng thương.
7Xin tha thứ tội con thời tuổi trẻ
Và nhìn con theo lượng cả bao dung.
8Chúa Hằng Hữu là Đấng Chân, Thiện
Ngài giáo huấn những kẻ lạc đường
9Dẫn người khiêm cung theo chân lý
Và dạy dỗ họ luật lệ Ngài.
10Đường lối Chúa là nhân từ chân thật
Cho người nào vâng giữ mạng lệnh Ngài.
11Ôi Thượng Đế, để rạng rỡ Thánh Danh,
Xin tha thứ tồi con, dù quá nhiều!
12Ai là người kính sợ Chân Thần
Sẽ được Ngài giúp chọn đúng đường.
13Người sẽ sống mãn sung, hạnh phúc
Con cháu người thừa hưởng đất đai.
14Chúa kết bạn với người tin kính
Lời giao ước, Chúa cho biết rõ.
15Mắt con mòn mỏi trông Chúa đến
Gỡ chân con ra khỏi lưới gài
16Xin xót thương, mau đến với con
Vì con quá nguy khốn cô đơn.
17Nỗi đau thương sao cứ mãi gia tăng
Xin cứu con thoát cảnh khổ đau dập dồn.