25

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Dui Ba Laih Anŭn Kơ Tơlơi Pơgang

Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Kơ Ih yơh, Ơ Yahweh hơi, kâo pơyơr đĭ jua bơngăt kâo anai;
  2Ơ Ơi Adai kâo hơi, amăng Ih yơh kâo đaŏ kơnang.
   Tui anŭn, pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơlơi mlâo thuơ hĭ anŭn
   laih anŭn anăm brơi ƀing rŏh ayăt kâo klao djik hĭ kơ kâo ôh!
  3Tơlơi mlâo thuơ hĭ anŭn ƀu či truh ôh kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ih,
   samơ̆ tơlơi mlâo anŭn či truh yơh kơ ƀing hlơi pô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ƀu hơmâo tơhơnal.

  4Ơ Yahweh hơi, kơčrâo brơi kơ kâo bĕ khul jơlan Ih;
   pơtô brơi kơ kâo bĕ khul tơlo̱ng Ih.
  5Pơtô brơi kơ kâo bĕ kiăng kơ hơdip tŏng ten tui hăng tơlơi Ih kiăng,
   yuakơ Ih jing Ơi Adai, jing Pô Pơklaih kâo,
   laih anŭn kâo đaŏ kơnang kơ Ih nanao yơh.
  6Ơ Yahweh, mơ̆ng đưm adih Ih hơmâo glưh pran jua laih kơ ană plei Ih hăng khăp hiam klă laih kơ ƀing gơ̆;
   hơdơr bĕ hơdôm tơlơi Ih hơmâo pơrơđah laih mơ̆ng đưm anŭn.
  7Anăm hơdơr ôh khul tơlơi soh laih anŭn tơlơi wĕ wŏ hlak kâo dŏ hlak ai.
   Samơ̆ tui hăng tơlơi khăp hiam klă Ih yơh, hơdơr bĕ kơ kâo,
   yuakơ Ih jing hiam klă yơh, Ơ Yahweh ăh!

  8Yuakơ Yahweh jing hiam klă laih anŭn tơpă hơnơ̆ng,
   tui anŭn yơh Ñu pơtô kơ ƀing mơnuih soh jơlan năng kơ đuaĭ tui.
  9Ñu dui ba ƀing mơnuih luă gŭ amăng jơlan djơ̆
   laih anŭn Ñu pơtô brơi ƀing gơ̆ tơlơi Ñu kiăng.
  10Hăng tơlơi khăp hiam klă laih anŭn tơlơi tŏng ten yơh Ñu dui ba
   abih bang hlơi pô djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu laih anŭn gưt tui hơdôm tơlơi Ñu pơtă pơtăn.

  11Ơ Yahweh ăh, yuakơ Ih djă̱ pioh tơlơi ƀuăn Ih,
   pap brơi bĕ kơ tơlơi soh kâo đa wơ̆t tơdah tơlơi soh kâo jing lu biă mă.
  12Hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   Yahweh či pơhrăm brơi kơ gơ̆ amăng jơlan Ñu ruah brơi kơ gơ̆ kiăng kơ đuaĭ tui yơh.
  13Ñu či brơi kơ gơ̆ đĭ kơyar nanao,
   laih anŭn ƀing ană tơčô gơ̆ či mă tŭ lŏn kŏng ngăn gơñu pô yơh.
  14Yahweh jing gơyut hăng ƀing hlơi pô tui gưt kơ Ñu
   laih anŭn Ñu pơkơjăp tơlơi pơgop Ñu hăng ƀing gơ̆ yơh.
  15Mơta kâo lăng čang rơmang nanao ƀơi Yahweh kơ tơlơi djru,
   tui anŭn Ñu či pơklaih hĭ tơkai kâo mơ̆ng čơđo̱ng huĭ hyưt.

  16Wơ̆t glaĭ pơ kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, laih anŭn khăp pap kơ kâo đa,
   yuakơ kâo dŏ hơjăn păn ƀu hơmâo pô djru laih anŭn ăt tŭ tơnap tap mơ̆n.
  17Abih bang tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t amăng jua pơmĭn kâo jai lu hloh dơ̆ng,
   tui anŭn pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng kâo anŭn.
  18Rơkâo kơ Ih pơmĭn ƀlơ̆ng brơi bĕ ƀơi tơlơi tơnap tap laih anŭn tơlơi ruă nuă kâo,
   pap brơi bĕ abih bang tơlơi soh kâo.

  19Pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo đa yuakơ kâo hơmâo lu ƀing rŏh ayăt biă mă,
   laih anŭn hơtai pran gơñu pơrơmut kơ kâo biă mă.
  20Pơgang brơi kơ tơlơi hơdip kâo laih anŭn pơklaih hĭ kâo đa;
   kâo đuaĭ kơdŏp amăng Ih yơh kiăng kơ dŏ rơnŭk rơnua
   tui anŭn anăm brơi kơ kâo thuơ mlâo mlañ ôh.
  21Rơkâo kơ tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi tơpă klă pơgang kâo,
   yuakơ kâo đaŏ kơnang amăng Ih yơh.

  22Ơ Ơi Adai ăh, song mă bĕ ƀing ană plei Ih ƀing Israel
   mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng ƀing gơ̆ hơmâo.