55

Tơlơi Sa Čô Mơnuih Iâu Laĭ Tơdang Gơyut Ñu Pơblư̆ Hĭ Ñu

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Rơkâo kơ Ih pơđi̱ng tơngia hơmư̆ tơlơi kâo iâu laĭ bĕ, Ơ Ơi Adai hơi;
   anăm pơdŏp hĭ ôh ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng tơlơi kâo kwưh!
  2Hơmư̆ kâo laih anŭn laĭ glaĭ kơ kâo bĕ;
   tơlơi pơmĭn kâo pơrŭng hĭ kâo.
   Kâo ƀlơ̆ng bơngơ̆t biă mă,
  3yua mơ̆ng khul tơlơi ƀing rŏh ayăt kâo pơhuĭ kâo,
   laih anŭn yua mơ̆ng khul tơlơi ƀing sat ƀai kâo kơtư̆ juă kâo.
  Ƀing gơñu pơrŭng pơrăng kâo;
   ƀing gơñu hil nač kơ kâo yuakơ ƀing gơñu khŏn ngă sat kơ kâo.

  4Pran jua kâo bơngơ̆t bơngañ biă mă yơh,
   laih anŭn tơlơi huĭ bra̱l tơlơi djai pơruă hĭ kâo.
  5Tơlơi huĭ hyưt hăng tơlơi tơtư̆ tơtơ̆ng hơñăk mă kâo;
   laih anŭn tơlơi huĭ sat go̱m mă hĭ kâo.
  6Kâo pơhiăp hăng kâo pô, “Kâo pơmĭn kiăng kâo hơmâo čăng hrup hăng čim pơrơgŏm!
   Tui anŭn, kâo či pŏr đuaĭ hĭ kiăng hơduah anih pơdơi.
  7Kâo či pŏr đuaĭ hĭ ataih yơh
   laih anŭn pơkra anih kâo dŏ amăng tơdron ha̱r.
  8Kâo či ječ ameč hơduah sem kơ kâo pô sa anih dŏ kơđap
   mơ̆ng angĭn rơbŭ kơthel laih anŭn mơ̆ng angĭn hơkruăh.”

  9Ơ Khua Yang hơi, rơkâo kơ Ih pơrŭng pơlŭk lăk hĭ bĕ tơlơi pơhiăp ƀing rŏh ayăt kâo,
   yuakơ kâo ƀuh tơlơi ƀrưh mơhiăh hăng tơlơi pơrŭng pơrăng amăng plei prŏng.
  10Ƀing sat anŭn wang dar ƀơi pơnăng plei anŭn hrơi hăng mlam,
   pơbă hĭ amăng plei anŭn hăng tơlơi sat laih anŭn tơlơi jăm juă.
  11Hơmâo tơlơi ƀrưh ƀai amăng djŏp anih;
   khul jơlan plei anŭn bă hăng tơlơi kơtư̆ juă laih anŭn tơlơi plư pleč.

  12Tơdah anŭn jing tơlơi rŏh ayăt kâo klao djik kơ kâo,
   kâo ăt dưi dŏ kơjăp mơ̆n;
  tơdah anŭn jing pô pơrơmut kâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   kâo pô dưi pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu yơh.
  13Samơ̆ tơlơi kâo rŭng răng anŭn jing yua mơ̆ng ih yơh, jing mơnuih hrup hăng kâo pô,
   jing gŏp kâo laih anŭn jing gơyut gơyâo jĕ hăng kâo.
  14Hlâo adih ƀing ta hơmâo pơgop pơlir jĕ giăm hrŏm hơbĭt laih hăng tơdruă
   laih anŭn ăt kơkuh pơpŭ hrŏm hơbĭt amăng Sang Yang Ơi Adai mơ̆n.

  15Brơi bĕ kơ ƀing rŏh ayăt kâo tŏ tơnŏ djai hĭ mơtam;
   brơi bĕ ƀing gơñu trŭn nao pơ anih ƀing djai Seôl!
   Tơlơi sat ƀai dŏ amăng sang gơñu laih anŭn amăng pran jua gơñu.

  16Samơ̆ kâo iâu kwưh đĭ Yahweh kơ tơlơi djru,
   laih anŭn Ñu jing Ơi Adai či pơklaih hĭ kâo.
  17Mơguah, hrơi dơ̆ng laih anŭn mơmŏt
   kâo brŏk ƀuăh hăng kwưh pơkrao pơ Ñu,
   laih anŭn Ñu hơmư̆ hiăp kâo yơh.
  18Ñu či ba kâo glaĭ rơnŭk rơnua
   mơ̆ng tơlơi ƀing pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   wơ̆t tơdah ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo anŭn jing lu biă mă.
  19Ơi Adai yơh, jing Pô dŏ git gai wai lăng nanao čơdơ̆ng mơ̆ng hlŏng lar,
   či hơmư̆ kâo laih anŭn pơrai hĭ ƀing rŏh kâo anŭn;
  yuakơ ƀing gơñu hơngah hĭ ƀu kiăng pơplih ôh hơdră jơlan sat gơñu,
   laih anŭn dơ̆ng ƀing gơñu ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh.

  20Gơyut kâo kơsung blah hĭ ƀing gŏp djru ñu;
   tui anŭn ñu pơrai hĭ laih hơdôm tơlơi ñu ƀuăn.
  21Khul tơlơi pơhiăp ñu tơbơr hloh kơ ia rơmuă tơsâo.
   samơ̆ hơmâo tơlơi pơrơmut amăng pran jua ñu;
  khul boh hiăp ñu rơmuăn hloh kơ ia rơmuă ôliwơ,
   samơ̆ boh hiăp ñu anŭn khăt kar hăng khul đao tơma.

  22Jao bĕ khul tơlơi rŭng răng ih kơ Yahweh,
   tui anŭn Ñu či gŭm djru ih yơh;
   Ñu ƀu či lui hĭ ƀing mơnuih tŏng ten hăng Ñu kơdŭn đuaĭ hĭ ôh.

  23Samơ̆ Ih yơh, Ơ Ơi Adai ăh, či brơi ƀing sat ƀai trŭn nao pơ pơsat brŭ răm gơñu;
   ƀing ngă tuh drah mơnuih wơ̆t hăng ƀing pơƀlŏr či rơngiă hĭ
   hlâo kơ sămkrah rơnŭk hơdip gơñu rơgao hĭ.

  Bơ kơ kâo, kâo či đaŏ kơnang amăng Ih yơh.