56

Tơlơi Iâu Laĭ Pô Đaŏ Kơnang Amăng Ơi Adai

Kơ pô gai ayŭ. Tui hăng ayŭ “Čim pơrơgŏm ƀơi kơyâo sar ataih.” Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tơdơi kơ ƀing Philistia mă ñu pơ anih Gat.
  1Pap mơñai kơ kâo đa, Ơ Ơi Adai ăh,
   yuakơ ƀing rŏh ayăt kâo kơsung blah kâo kơtang biă mă;
   ƀing rŏh ayăt kâo kơtư̆ juă kâo amăng abih hrơi mlam.
  2Amăng abih hrơi mlam ƀing rŏh ayăt kâo kơsung blah kâo.
   Ƀing hlak pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo jing lu biă mă.
   Ơ Ơi Adai Glông Hloh ăh,
  3tơdang kâo huĭ bra̱l,
   kâo đaŏ kơnang amăng Ih yơh.
  4Kâo đaŏ kơnang amăng Ơi Adai yơh tui anŭn kâo ƀu huĭ bra̱l ôh;
   kâo bơni hơơč kơ Ñu yuakơ Ñu hơmâo ƀuăn laih Ñu či pơklaih kâo.
   Hơget tơlơi mơnuih mơnam dưi ngă sat kơ kâo lĕ?

  5Ƀing rŏh ayăt kâo pơčeh pơƀlŏr kơ boh hiăp kâo amăng abih hrơi mlam;
   ƀing gơñu nanao pơmĭn pơkra hơdră jơlan kiăng ngă sat kơ kâo!
  6Ƀing gơñu pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt amăng khul anih hơgŏm
   laih anŭn lăng sŭ abih tơlơi kâo ngă pơpă anih kâo nao,
   čang rơmang kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo.
  7Ơ Ơi Adai hơi, yuakơ tơlơi sat ƀai gơñu anŭn anăm brơi ƀing gơñu tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l;
   pơrai hĭ bĕ ƀing mơnuih anŭn hăng tơlơi hil nač Ih!

  8Ih thâo kâo rŭng răng biă mă;
   Ih hơmâo yap pioh laih ia mơta kâo lu biă mă.
   Ia mơta kâo Ih ƀu čih pioh amăng hră Ih ôh hă?
  9Giŏng anŭn, ƀing rŏh ayăt kâo či kơdŭn đuaĭ hĭ yơh
   amăng hrơi kâo iâu kwưh kơ Ơi Adai.
   Hăng tơlơi truh anŭn yơh kâo thâo Ơi Adai dŏ gah kâo.
  10Kơ Ơi Adai yơh, kâo bơni hơơč kơ Ñu yuakơ Ñu ƀuăn Ñu či pơklaih hĭ kâo;
   anŭn jing kơ Yahweh yơh, kâo bơni hơơč kơ Ñu yuakơ Ñu ƀuăn Ñu či pơklaih hĭ kâo.
  11Kâo đaŏ kơnang amăng Ơi Adai yơh tui anŭn kâo ƀu či huĭ bra̱l ôh.
   Hơget tơlơi mơnuih mơnam dưi ngă sat kơ kâo lĕ?

  12Ơ Ơi Adai hơi, kâo či pơyơr kơ Ih hơget tơlơi kâo hơmâo ƀuăn laih;
   kâo či brơi kơ Ih gơnam pơyơr kâo kiăng kơ hơdơr bơni kơ Ih,
  13yuakơ Ih hơmâo pơklaih hĭ laih tơlơi hơdip kâo mơ̆ng tơlơi djai,
   laih anŭn răk wai kâo ƀu brơi tơkai kâo kơdŭn đuaĭ hĭ ôh.
  Tui anŭn, kâo dưi rơbat nao ƀơi anăp Ơi Adai yơh,
   jing amăng tơlơi bơngač pha brơi tơlơi hơdip kơ mơnuih mơnam.