72

Tơlơi Iâu Laĭ Brơi Kơ Ană Pơtao Tơdang Ñu Tŏ Tui Jing Pơtao

Tơlơi bơni hơơč pơtao Solomôn adoh.
  1Pơtô bĕ kơ pơtao gơmơi kiăng phat kơđi hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih, Ơ Ơi Adai hơi;
   pha brơi bĕ tơlơi djơ̆ tơpă Ih kơ gơ̆ jing ană pơtao.
  2Tui anŭn, ñu či git gai wai lăng ană plei Ih hăng tơlơi djơ̆ tơpă;
   hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh ñu či git gai djru ƀing ƀun rin jing ƀing arăng kơtư̆ juă.
  3Brơi bĕ abih anih lŏn jing khul čư̆ čan pơtơbiă rai gơnam tăm bă blai;
   laih anŭn brơi bĕ khul bŏl čư̆ pơtơbiă rai lu bơyan pĕ hơpuă yuakơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng pơtao.
  4Brơi bĕ kơ pơtao gơmơi phat kơđi brơi kơ mơnuih ƀun rin anŭn găl djơ̆;
   brơi bĕ kơ ñu thâo djru ƀing mơnuih kơƀah kơƀap
   laih anŭn pơrai hĭ ƀing mơnuih kơtư̆ juă ƀing gơ̆.

  5Brơi bĕ kơ ană plei Ih kơkuh pơpŭ kơ Ih nanao
   kar hăng hrơi yang hrơi ăt dŏ pơčrang nanao,
  laih anŭn kar hăng yang blan brơi tơlơi bơngač nanao,
   truh kơ khul rơnŭk pơanăp yơh.
  6Brơi bĕ kơ pơtao gơmơi jing kar hăng ia hơjan lê̆ ƀơi khul đang hơma thu krô,
   hrup hăng ia hơjan pruih ƀơi anih lŏn gơmơi anai yơh.
  7Brơi bĕ tơlơi tơpă hơnơ̆ng đĭ kơyar amăng rơnŭk ñu jing pơtao
   laih anŭn tơlơi rơnŭk rơnua dưi đĭ kơyar nanao kar hăng yang blan ăt dŏ brơi tơlơi bơngač nanao yơh.

  8Brơi bĕ tơlơi git gai wai lăng ñu či lar čơdơ̆ng mơ̆ng ia rơsĭ gah anai truh pơ ia rơsĭ gah adih,
   laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng krong Huphrat hlŏng truh pơ rơnuč lŏn tơnah yơh.
  9Brơi bĕ ƀing kơnung djuai amăng tơdron ha̱r prŏng či bon kơkuh ƀơi anăp ñu;
   brơi bĕ ƀing rŏh ayăt anŭn, jing ƀing ñu blah juă laih, či bon rơbuh gơñu pô ƀơi lŏn mơ̆n.
  10Brơi bĕ kơ pơtao Tarsis laih anŭn ƀing pơtao khul čar plao ia či ba rai kơ ñu khul gơnam brơi pơyơr;
   laih anŭn ƀing pơtao Čheba hăng Seba či ba gơnam pơyơr kơ ñu yơh.
  11Brơi bĕ kơ abih bang ƀing pơtao či bon kơkuh ƀơi anăp ñu,
   laih anŭn abih bang ƀing ană plei gơñu mă bruă kơ ñu yơh.

  12Ñu či pơklaih hĭ ƀing kơƀah kơƀap jing ƀing iâu kwưh đĭ kơ ñu,
   wơ̆t hăng ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô djru ƀing gơ̆ ôh.
  13Ñu či hơmâo tơlơi pap mơñai kơ ƀing tơdu laih anŭn kơƀah kơƀap;
   ñu či pơklaih hĭ tơlơi hơdip ƀing mơnuih kơƀah kơƀap anŭn yơh.
  14Ñu či pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơlơi arăng kơtư̆ juă hăng ƀrưh mơhiăh,
   yuakơ tơlơi hơdip ƀing gơ̆ jing yom pơphan yơh ƀơi anăp ñu.

  15Kwưh kiăng kơ pơtao gơmơi hơdip sui!
   Brơi bĕ kơ ƀing čar Čheba ba rai mah kơ ñu;
  brơi bĕ kơ ƀing ană plei iâu laĭ brơi kơ ñu nanao,
   laih anŭn rơkâo kơ Ih bơni hiam kơ ñu nanao!
  16Brơi hơmâo bĕ pơdai bă blai amăng abih bang anih lŏn gơmơi,
   wơ̆t tơdah ƀơi khul kơčŏng čư̆ mơ̆n,
   kar hăng ƀơi khul čư̆ čan amăng anih lŏn Lebanôn.
  Brơi bĕ khul plei pla gơmơi bă kơ mơnuih,
   kar hăng khul rơ̆k čăt bă amăng tơdron.
  17Brơi bĕ kơ anăn pơtao gơmơi dŏ nanao hlŏng lar;
   brơi bĕ tơlơi hing ang kơ anăn ñu lar hyu nanao kar hăng yang hrơi pơčrang nanao.
  Brơi bĕ abih bang lŏn čar tŭ mă tơlơi bơni hiam mơ̆ng Ih
   kar hăng pơtao gơmơi mă tŭ laih tơlơi bơni hiam mơ̆ng Ih.

  18Bơni hiam kơ Yahweh Ơi Adai, jing Ơi Adai ƀing Israel!
   Kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh dưi ngă abih tơlơi bruă yom pơphan anŭn.
  19Bơni hiam kơ anăn ang yang Ñu hlŏng lar!
   Brơi bĕ tơlơi ang yang Ñu pơbă djŏp djang amăng lŏn tơnah anai.
   Amen! Amen!

  20Anai yơh jing tơlơi hơnăl tuč kơ tơlơi Dawid iâu laĭ; ñu jing ană đah rơkơi Yisai.