116

Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai Jing Pô Pơklaih Hĭ Mơ̆ng Tơlơi Djai

  1Kâo khăp kơ Yahweh yuakơ Ñu juăt hơmư̆ hiăp kâo iâu;
   sĭt Ñu hơmư̆ tơlơi kâo kwưh iâu kơ tơlơi pap.
  2Ñu pơđi̱ng tơngia Ñu hơmư̆ kâo,
   tui anŭn kâo iâu ƀơi Ñu amăng abih tơlơi hơdip kâo yơh.

  3Hlâo adih tơlơi djai dŏ ƀač jum dar kâo kar hăng čơđo̱ng,
   laih anŭn tơlơi pơsat huĭ bra̱l truh rai ƀơi kâo;
   tui anŭn jua pơmĭn kâo bă hăng tơlơi tơnap rŭng rơngot hơning yơh.
  4Ƀơi mông anŭn, kâo iâu đĭ ƀơi anăn Yahweh tui anai,
  “Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih pơklaih kâo đa!”

  5Yahweh jing Pô tơpă hơnơ̆ng laih anŭn thâo khăp pap;
   Ơi Adai ta anŭn jing Pô thâo glưh pran jua yơh.
  6Yahweh pơgang brơi ƀing mơnuih ƀu yom ôh ƀơi anăp mơta arăng;
   tui anŭn tơdang kâo dŏ jĕ tơlơi djai, Ñu pơklaih hĭ kâo.
  7Kâo pơmĭn kơ kâo pô, “Ơ jua bơngăt kâo hơi, dŏ kơjăp hơđơ̆ng bĕ,
   yuakơ Yahweh hơmâo ngă laih hiam biă mă kơ ih.”

  8Tui anŭn, kâo laĭ kơ Yahweh, “Ih yơh, Ơ Yahweh hơi, hơmâo pơklaih hĭ laih
   jua bơngăt kâo mơ̆ng tơlơi djai,
   mơta kâo mơ̆ng tơlơi ƀlĕ ia mơta,
   laih anŭn tơkai kâo mơ̆ng tơlơi teč tơhơneč.”
  9Yuakơ Yahweh ngă laih tơlơi anŭn, tui anŭn yơh kâo či rơbat tui amăng jơlan Ñu
   hlak kâo dŏ hrŏm hăng ƀing mơnuih hơdip amăng lŏn tơnah anai.
  10Hơnŭn yơh, kâo ăt dŏ đaŏ kơnang kơ Yahweh mơ̆n wơ̆t tơdah kâo laĭ tui anai,
   “Kâo bưp tơlơi tơnap tap prŏng đơi.”
  11Laih anŭn kâo đaŏ wơ̆t tơdah kâo huĭ hăng laĭ tui anai,
   “Abih bang mơnuih jing ƀing ƀlŏr soh sel.”

  12Hơget kâo dưi pơyơr brơi kơ Yahweh
   kiăng kơ kla glaĭ kơ abih bang bruă hiam klă Ñu hơmâo ngă laih kơ kâo lĕ?
  13Kâo či pơyơr đĭ kơčŏk ia boh kơƀâo kơ Yahweh yuakơ Ñu hơmâo pơklaih hĭ laih kâo
   laih anŭn kâo či bơni hiam kơ anăn Ñu yơh.
  14Amăng tơlơi pơjơnum abih bang ƀing ană plei Ñu yơh
   kâo či pơyơr pơgiŏng hĭ hơdôm tơlơi ƀuăn rơ̆ng kâo hăng Yahweh.

  15Ƀing ană plei tŏng ten Yahweh jing yom pơphan yơh ƀơi anăp mơta Ñu
   tui anŭn tơlơi djai sa čô amăng ƀing gơñu jing pơruă pran Ñu biă mă.
  16Ơ Yahweh hơi, hơnŭn yơh Ih hơmâo pơrơngai hĭ laih kâo mơ̆ng hrĕ čuăk tơlơi djai
   yuakơ kâo jing ding kơna Ih,
   sĭt yơh kâo dŏ tŏng ten hăng Ih kar hăng amĭ kâo dŏ tŏng ten hăng ih mơ̆n.

  17Kâo či pơyơr gơnam ngă yang hơdơr bơni kơ Ih
   laih anŭn kâo či bơni hiam kơ anăn Ih, Ơ Yahweh ăh.
  18Amăng tơlơi pơjơnum abih bang ƀing ană plei Yahweh,
   Kâo či pơyơr pơgiŏng hĭ hơdôm tơlơi kâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng Ñu.
  19Ơ ƀing Yerusalaim hơi, kâo či pơyơr gơnam anŭn amăng anih wăl tơdron Sang Yang Yahweh yơh,
   jing amăng tŏng krah ƀing gih anŭn.

  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!