128

Gơnam Bơni Yahweh Pha Brơi Kơ Ƀing Hlơi Pô Tui Gưt Kơ Ñu

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Mơyŭn mơak yơh kơ rĭm čô amăng ƀing gih huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   jing ƀing hơdip hơdơ̆ng tui hăng hơdôm hơdră jơlan Ñu kiăng.
  2Ih či ƀơ̆ng boh bơnga mơ̆ng bruă mơnuă tơngan ih yơh,
   laih anŭn tơlơi bơni hiam hăng tơlơi đĭ kơyar či lŏm kơ ih yơh.
  3Bơnai ih dŏ amăng sang ih
   či jing kar hăng hrĕ phŭn boh kơƀâo hơmâo lu boh yơh;
  ƀing ană đah rơkơi ih jum dar kơƀa̱ng ih
   či jing kar hăng khul čơnŭh kơyâo ôliwơ čơnăt yơh.
  4Hơnŭn yơh Yahweh či bơni hiam
   kơ hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu yơh.

  5Rơkâo kơ Yahweh bơni hiam kơ ih mơ̆ng sang Ñu ƀơi Čư̆ Ziôn,
  laih anŭn kwưh kiăng kơ ih dưi ƀuh plei Yerusalaim đĭ kơyar
   amăng abih bang hrơi ih dŏ hơdip yơh.
   6Kwưh kiăng kơ ih dưi dŏ hơdip kiăng ƀuh ƀing ană tơčô tơčĕ ih yơh!

  Rơkâo tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hrŏm hăng ƀing Israel!