36

Tơlơi Sat Ƀai Mơnuih Mơnam Laih Anŭn Tơlơi Khăp Hiam Klă Yahweh

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid, jing ding kơna Yahweh, adoh.
  1Tơlơi wĕ wŏ mơnuih soh sat ngă kơ ñu pơhiăp amăng pran jua ñu pô;
   amăng tơlơi pơmĭn ñu pô, ñu ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh.
  2Hăng mơta ñu pô ñu pơmĭn pơgao ang biă mă,
   tui anŭn ñu pơmĭn Ơi Adai ƀu či hơduah ƀuh ôh tơlơi sat ƀai ñu laih anŭn pơkơhma̱l hĭ tơlơi sat anŭn.
  3Tơlơi pơhiăp mơ̆ng tơƀông bah ñu bă hăng tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr;
   ñu hơmâo lui hĭ laih tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi ngă hiam klă.
  4Wơ̆t tơdah tơdang ñu hlak dŏ pơdơi ƀơi anih pĭt ñu, ñu ăt pơčeh pơkra hơdră bruă sat ƀai mơ̆n;
   ñu jao hĭ ñu pô kơ bruă sat ƀai
   laih anŭn ñu ƀu hơngah hĭ ôh hơget tơlơi jing soh sat.

  5Ơ Yahweh ăh, tơlơi khăp hiam klă Ih đĭ truh pơ adai adih;
   tơlơi tŏng ten Ih lar đĭ truh pơ rơngit adih.
  6Ơ Yahweh ăh, tơlơi Ih ngă tơpă hơnơ̆ng jing glông kar hăng khul čư̆ prŏng prin,
   tơlơi Ih phat kơđi djơ̆ tơpă jing dơlăm kar hăng hlung dơlăm ia rơsĭ.
   Ih răk rong abih dua mơnuih mơnam wơ̆t hăng hlô mơnơ̆ng mơ̆n.

  7Ơ Ơi Adai hơi, yom pơphan biă mă yơh tơlơi khăp hiam klă Ih!
   Abih bang mơnuih mơnam wơ̆t tơdah jing yom pơphan ƀôdah ƀu yom pơphan
   le̱ng kơ dŏ rơnŭk hơđơ̆ng gah yŭ tơu čăng Ih.
  8Ƀing gơñu ƀơ̆ng huă mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng bă blai Ih pha brơi;
   laih anŭn Ih pha brơi kơ ƀing gơñu gơnam mơñum hiam kar hăng mơ̆ng ia krong mơak mơai Ih yơh.
  9Ih yơh jing phŭn kơ abih bang tơlơi hơdip kar hăng ia bluh,
   laih anŭn tơlơi bơngač Ih yơh jing tơlơi pơčrang rơđah amăng tơlơi hơdip ƀing gơmơi.

  10Rơkâo kơ Ih khăp nanao bĕ kơ ƀing hlơi pô thâo krăn Ih
   laih anŭn ngă bĕ tơlơi hiam klă kơ ƀing hlơi pô pran jua ñu jing tơpă hơnơ̆ng.
  11Anăm brơi ôh tơkai ƀing mơnuih pơgao ang rai kơtư̆ juă kâo
   laih anŭn kŏn brơi lơi tơngan ƀing mơnuih sat ƀai puh pơđuaĭ hĭ kâo.

  12Lăng bĕ adih ƀing mơnuih sat ƀai hơmâo lê̆ rơbuh laih,
   ƀing gơñu rơbuh đih, ƀu dưi tơgŭ đĭ ôh.