41

Tơlơi Mơnuih Ruă Duăm Iâu Laĭ

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô pơmĭn djru kơ ƀing ƀun rin ƀu hơmâo anih kơnang;
   Yahweh či pơklaih hĭ ñu yơh amăng hrơi ñu bưp tơlơi rŭng răng.
  2Yahweh či răng pơgang gơ̆ laih anŭn răk wai brơi tơlơi hơdip gơ̆ yơh;
   Ñu či ngă brơi kơ gơ̆ hơ̆k mơak đĭ kơyar amăng anih lŏn Yahweh ƀuăn brơi laih;
   Ñu ƀu či jao lui hĭ ôh gơ̆ amăng tơlơi khăp kiăng ƀing rŏh ayăt gơ̆.
  3Yahweh či gŭm djru gơñu tơdang ƀing gơñu ruă duăm
   laih anŭn pơsuaih pơkơtang glaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi ruă duăm anŭn yơh.

  4Bơ kơ kâo, kâo laĭ tui anai, “Ơ Yahweh ăh, kâo pơhaih tơlơi soh kâo;
   rơkâo kơ Ih khăp pap kơ kâo đa laih anŭn pơsuaih hĭ kâo bĕ.”
  5Ƀing rŏh ayăt kâo pơhiăp ƀrưh ƀai kơ tơlơi kâo tui anai,
   “Hơbĭn ñu či djai hĭ tañ laih anŭn ñu ƀu či hơmâo rai ană tơčô ôh lĕ?”
  6Tơdang sa čô amăng ƀing gơñu rai čuă lăng kâo, ñu ngă mă pơjuh alum kâo,
   samơ̆ pran jua ñu pơƀut glaĭ tơlơi pơthâo sat pơhiăp soh kơ tơlơi kâo yơh;
   giŏng anŭn ñu tơbiă nao ră ruai kâo kơ djŏp djang anih.

  7Abih bang ƀing pơrơmut kơ kâo pơhiăp pơhoč hăng tơdruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn kiăng tơlơi truh sat biă mă či truh ƀơi kâo.
  8Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ tui anai, “Tơlơi ruă djai mơnuih yơh hơmâo dŏ laih amăng ñu;
   tui anŭn ñu ƀu či dưi tơgŭ đuaĭ hĭ dơ̆ng tah mơ̆ng anih pĭt ñu.”
  9Wơ̆t dah giăng mah kâo jing pô kâo kơnang biă mă,
   jing pô juăt ƀơ̆ng huă hrŏm hăng kâo,
   ăt wir pơblư̆ hĭ kâo mơ̆n.

  10Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, pap mơñai kơ kâo đa laih anŭn pơsuaih pơkơtang glaĭ kâo bĕ,
   tui anŭn kâo či rŭ nua glaĭ ƀơi ƀing rŏh ayăt kâo anŭn yơh.
  11Giŏng anŭn, kâo thâo sĭt Ih mơak hăng kâo yơh,
   yuakơ ƀing rŏh ayăt kâo anŭn ƀu či ur dreo dưi hĭ hloh kơ kâo ôh.
  12Ih či djru kâo yơh, yuakơ kâo tŏng ten ngă tơlơi djơ̆ tơpă,
   laih anŭn Ih či brơi kâo dŏ ƀơi anăp Ih hlŏng lar yơh.

  13Ơ ƀing Israel, bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, jing Ơi Adai ta!
   Bơni hơơč bĕ kơ Ñu čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh kơ hlŏng lar!
   Amen! Amen!