67

Tơlơi Adoh Kơ Tơlơi Hơdơr Bơni

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč adoh tui hăng gơnam ayŭ hơmâo hrĕ.
  1Ơ Ơi Adai ăh, pap khăp kơ ƀing gơmơi bĕ laih anŭn bơni hiam kơ ƀing gơmơi bĕ;
   brơi bĕ ƀô̆ mơta hiam klă Ih pơrơđah bơngač ƀơi ƀing gơmơi,
  2kiăng kơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah dưi thâo krăn hơdră jơlan Ih kiăng,
   laih anŭn abih bang ƀing lŏn čar dưi thâo krăn tơlơi pơklaih Ih yơh.

  3Brơi bĕ ƀing mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ih, Ơ Ơi Adai ăh;
   brơi bĕ kơ abih bang mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ih!
  4Brơi bĕ kơ ƀing lŏn čar hơ̆k mơak laih anŭn adoh bơni mơak mơai,
   yuakơ Ih phat kơđi mơnuih mơnam djơ̆ tơpă
   laih anŭn ba akŏ kơ khul lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai.
  5Brơi bĕ ƀing mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ih, Ơ Ơi Adai ăh;
   brơi bĕ kơ abih bang mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ih!

  6Tui anŭn, anih lŏn či pơtơbiă rai bơyan pĕ hơpuă yơh;
   laih anŭn Ơi Adai, jing Ơi Adai ta yơh, či bơni hiam kơ ƀing ta.
  7Ơ Ơi Adai ăh, bơni hiam bĕ kơ ƀing gơmơi,
   kiăng kơ abih bang mơnuih amăng djŏp djang anih či huĭ pơpŭ kơ Ih yơh.