80

Tơlơi Iâu Laĭ Kiăng Kơ Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ Lŏn Čar Israel

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč jing tơlơi ngă gơ̆ng jơlan Asap adoh tui hăng dơnai ayŭ kơ tơlơi “Khul Bơnga Pông Yang Tơlơi Pơgop.”
  1Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ ƀing gơmơi bĕ, Ơ Pô wai triu ƀing Israel hơi,
   jing pô djă̱ akŏ ană tơčô Yôsêp kar hăng dui ba khul triu Ih.
  Ih yơh, rơkâo kơ Ih, jing Pô dŏ be̱r ƀơi grê pơtao kơplăh wăh dua boh rup čerub, pơrơđah tơbiă bĕ tơlơi ang yang Ih pô,
  2kơ ƀing kơnung djuai Ephraim, Benyamin laih anŭn Manasseh, jing klâo kơnung djuai amăng ƀing gơmơi.
   Pơdah bĕ tơlơi kơtang Ih,
   laih anŭn rai pơklaih hĭ ƀing gơmơi bĕ!

  3Rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ bĕ tơlơi đĭ kơyar ƀing gơmơi, Ơ Ơi Adai ăh!
   Brơi bĕ ƀô̆ mơta Ih pơčrang ƀơi ƀing gơmơi hăng tơlơi pap Ih,
   tui anŭn ƀing gơmơi či dưi klaih yơh!

  4Ơ Yahweh jing Ơi Adai Dưi Kơtang hơi,
   hơbĭn sui dơ̆ng Ih ăt či dŏ hil laih anŭn hơngah ƀu laĭ glaĭ ôh kơ tơlơi ƀing gơmơi jing ană plei Ih iâu laĭ lĕ?
  5Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi tơlơi rơngot hơning kiăng kơ ƀơ̆ng,
   lu kơčŏk ia mơta kiăng kơ mơñum.
  6Ih lui brơi kơ ƀing lŏn čar jum dar ƀing gơmơi rai pơblah hăng tơdruă kiăng kơ mă tŭ anih lŏn gơmơi,
   laih anŭn ƀing rŏh ayăt gơmơi pơmlâo hĭ ƀing gơmơi.

  7Rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ bĕ tơlơi đĭ kơyar gơmơi, Ơ Ơi Adai Dưi Kơtang hơi!
   Brơi bĕ ƀô̆ mơta Ih pơčrang ƀơi ƀing gơmơi hăng tơlơi pap Ih,
   tui anŭn ƀing gơmơi či dưi klaih yơh!

  8Kar hăng phŭn boh kơƀâo yơh Ih ba tơbiă hĭ ƀing ơi adon gơmơi mơ̆ng čar Êjip;
   Ih puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing mơnuih čar tuai mơ̆ng anih lŏn gơñu laih anŭn pla phŭn boh kơƀâo anŭn amăng čar gơñu anŭn yơh.
  9Ih pơagaih hĭ anih anŭn kiăng kơ phŭn kơƀâo anŭn čăt đĭ,
   laih anŭn akha phŭn anŭn čăt mŭt dơlăm lar hyu djŏp amăng anih lŏn anŭn yơh.
  10Tơui phŭn kơƀâo anŭn go̱m hĭ khul bŏl čư̆ anŭn pơ gah thu̱ng,
   laih anŭn khul than ñu ăt go̱m hĭ khul kơyâo sar prŏng pơ gah dư̱r mơ̆n.
  11Than ñu hrua ba̱ng nao truh pơ rơsĭ Meditera pơ gah yŭ̱,
   laih anŭn phŭn ñu đăh ataih truh pơ krong prŏng Huphrat pơ gah ngŏ̱ yơh.

  12Yua hơget Ih pơjŏh hĭ bơnư̆ pơgang jum dar phŭn kơƀâo anŭn, jing ƀing ană plei Ih lĕ?
   Tui anŭn, hlơi pô găn nao pơ anih lŏn anŭn dưi klĕ pĕ hĭ boh ñu yơh.
  13Khul bơbui glai juă pơrăm hĭ phŭn anŭn
   laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng glai ăt kĕ ƀơ̆ng hĭ phŭn anŭn mơ̆n.
  14Wơ̆t glaĭ pơ ƀing gơmơi bĕ, Ơ Ơi Adai Dưi Kơtang hơi!
   Lăng trŭn bĕ mơ̆ng adai adih laih anŭn kơčăng brơi bĕ;
   răk wai brơi bĕ phŭn boh kơƀâo Ih anai,
  15jing phŭn boh kơƀâo Ih hơmâo pla laih,
   jing phŭn boh kơƀâo mơda Ih pơkơjăp brơi laih kơtang biă mă!

  16Ƀing rŏh ayăt gơmơi hơmâo kŏh čuh hĭ laih phŭn boh kơƀâo Ih anŭn amăng apui;
   tơdang ƀô̆ mơta Ih lăng kơñiu ƀơi ƀing ană plei Ih, ƀing gơñu răm rai hĭ yơh.
  17Răng pơgang brơi bĕ hăng tơngan Ih kơ ƀing ană plei Ih hơmâo ruah mă laih,
   jing ƀing lŏn čar Ih pô hơmâo pơkơtang brơi anŭn!
  18Giŏng anŭn, ƀing gơmơi ƀu či wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Ih dơ̆ng tah;
   pơhơdip glaĭ ƀing gơmơi bĕ, tui anŭn ƀing gơmơi či bơni hơơč kơ Ih yơh.

  19Rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ bĕ tơlơi đĭ kơyar ƀing gơmơi, Ơ Yahweh jing Ơi Adai Dưi Kơtang hơi!
   Brơi bĕ ƀô̆ mơta Ih pơčrang ƀơi ƀing gơmơi hăng tơlơi pap Ih,
   tui anŭn ƀing gơmơi či dưi klaih yơh!