91

Ơi Adai Jing Pô Pơgang Ta

  1Hlơi pô nao dŏ amăng anih hơgŏm Pô Glông Hloh,
   pô anŭn či dŏ gah yŭ tơu tơlơi pơgang Pô Dưi Kơtang kar hăng gah yŭ tơu čăng yơh.
  2Kâo či laĭ hăng Yahweh tui anai,
   “Ih yơh jing anih dŏ kơđap laih anŭn anih kơđông kơjăp kơ kâo.
   Ih yơh jing Ơi Adai kâo; amăng Ih yơh kâo đaŏ kơnang.”

  3Samơ̆ kơ ană plei Ơi Adai kâo laĭ tui anai:
   Sĭt yơh Ơi Adai či răk wai ih rơnŭk rơnua mơ̆ng abih bang čơđo̱ng arăng ƀač,
   laih anŭn mơ̆ng abih bang tơlơi kli̱n khe̱ng djai brŭ yơh.
  4Ñu či go̱m hĭ ih hăng blâo čăng Ñu kar hăng čim go̱m hĭ ană ñu;
   gah yŭ čăng Ñu yơh ih či hơduah ƀuh anih dŏ kơđap;
   tơlơi tŏng ten Ñu yơh či răng pơgang brơi kơ ih kar hăng khiơl.
  5Ih anăm huĭ ôh tơlơi ƀing yang sat pơhuĭ pơhyưt tơdang mlam,
   laih anŭn anăm bra̱l lơi ƀrŏm kơsung blah blĭp blăp tơdang hrơi.
  6Ih anăm huĭ ôh khul tơlơi kli̱n khe̱ng truh rai amăng krah mlam,
   laih anŭn anăm bra̱l lơi khul tơlơi răm rai pơdjai hĭ amăng yang hrơi dơ̆ng.
  7Sa-rơbâo čô či rơbuh djai jĕ ƀơi djeo ih,
   sa-rơbăn čô či rơbuh djai ƀơi jum dar ih,
   samơ̆ tơlơi răm rai anŭn ƀu či djơ̆ kơ ih ôh.
  8Tơdah Ih lăng hăng mơta ih pô ih či ƀuh yơh
   tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ ƀing sat ƀai.

  9Ih hơmâo pơjing laih Pô Glông Hloh jing anih ih dŏ kơđap,
   laih anŭn Yahweh, jing Pô răng pơgang ih,
  10tui anŭn, ƀu hơmâo tơlơi răm ruă hơget ôh či truh pơ ih,
   kŏn hơmâo tơlơi ƀrưh ƀai lơi či rai jĕ pơ anih ih dŏ.
  11Ơi Adai yơh či pơđar ƀing ling jang hiam Ñu wai lăng ih
   kiăng pơgang ih amăng abih jơlan ih nao.
  12Ƀing gơñu či gring djru brơi kơ ih hăng tơngan gơñu,
   kiăng kơ tơkai ih ƀu či tơhneč djơ̆ ôh boh pơtâo.
  13Ih či juă trom ƀơi khul rơmung dŭl kheñ đet laih anŭn ƀơi khul ala tơpơ̆ng,
   jing khul hlô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih kiăng kơ pơdjai hĭ ih yơh.

  14Yahweh laĭ tui anai, “Kâo či pơklaih hĭ hlơi pô khăp kơ kâo,
   laih anŭn pơgang brơi kơ hlơi pô thâo krăn anăn Kâo yơh.
  15Tơdang ñu iâu laĭ pơ Kâo, Kâo či laĭ glaĭ kơ ñu yơh;
   tơdang ñu dŏ amăng tơlơi rŭng răng, Kâo či dŏ hrŏm hăng ñu yơh.
   Kâo či pơrơngai hĭ ñu laih anŭn pơpŭ pơyom ñu yơh.
  16Kâo či pơhrăp hĭ ñu hăng tơlơi hơdip sui,
   laih anŭn či pơklaih hĭ ñu yơh.”