142

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh. Tơlơi ñu iâu laĭ tơdang ñu dŏ amăng pa̱r čư̆ hlâo adih.
  1Kâo iâu đĭ kraih pơ Yahweh;
   kâo kwưh iâu kraih pơ Yahweh kơ tơlơi djru.
  2Kâo ruai tơbiă tơlơi brŏk ƀuăh kâo ƀơi anăp Ñu;
   ƀơi anăp Ñu yơh kâo ruai abih bang tơlơi rŭng răng kâo.
  3Ơ Yahweh ăh, tơdang jua pơmĭn kâo jĕ či tơdu hĭ ƀu thâo ngă hơget dơ̆ng tah,
   Ih yơh jing Pô thâo krăn jơlan kâo rơbat.
  Amăng tơlo̱ng kâo rơbat anŭn
   ƀing rŏh ayăt kâo hơmâo pơdŏp hĭ laih sa boh čơđo̱ng kơ kâo.
  4Ep lăng bĕ ƀơi gah hơnuă kâo,
   yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀơi anŭn kiăng kơ pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ kâo.
  Kâo ƀu hơmâo anih dŏ kơđap ôh;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh răk wai brơi kơ tơlơi hơdip kâo.

  5Kâo kwưh đĭ kơ Ih, Ơ Yahweh ăh;
   kâo laĭ tui anai, “Ih yơh jing anih dŏ kơđap kâo,
   kơnơ̆ng Ih đôč yơh kâo kiăng amăng tơlơi hơdip kâo.”
  6Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo kwưh iâu,
   yuakơ kâo rŭng răng biă mă;
  pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kiaŏ hơduah kâo,
   yuakơ ƀing gơñu jing kơtang hloh kơ kâo yơh.
  7Pơrơngai hĭ bĕ kâo mơ̆ng sang mơnă kâo anai,
   kiăng kơ kâo dưi bơni hơơč kơ anăn Ih yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing tŏng ten či pơjơnum glaĭ hơ̆k mơak hrŏm hăng kâo yơh
   yuakơ tơlơi hiam klă Ih hơmâo ngă laih kơ kâo.