98

Ơi Adai Git Gai Wai Lăng Kơyâo Pơtâo Mơnơ̆ng Mơnuă

Tơlơi adoh bơni hơơč.
  1Adoh bơni bĕ kơ Yahweh sa tơlơi adoh phrâo;
   yuakơ Ñu hơmâo ngă laih khul tơlơi bruă yom pơphan!
  Hăng tơlơi dưi kơtang tơngan gah hơnuă Ñu,
   jing tơlơi kơtang hơpăl tơngan rơgoh hiam Ñu pô yơh,
   Ñu hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing rŏh ayăt Ñu.
  2Yahweh hơmâo pơhaih pơthâo laih tơlơi Ñu pơklaih anŭn,
   laih anŭn pơrơđah laih tơlơi Ñu phat kơđi tơpă hơnơ̆ng kơ abih lŏn čar.
  3Ñu djă̱ pioh tơlơi khăp hiam klă Ñu hăng ƀing ta jing ƀing ană plei Israel
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Ñu hăng ƀing ta.
  Abih bang mơnuih amăng djŏp djang lŏn tơnah
   hơmâo ƀuh laih tơlơi Ơi Adai ta pơklaih hĭ ƀing ta.

  4Ur dreo hơ̆k mơak bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah;
   bơni hơơč kraih krin bĕ kơ Ñu hăng khul tơlơi adoh mơak mơai!
  5Adoh bơni bĕ kơ Yahweh hăng go̱ng trưng,
   hrŏm hăng go̱ng trưng laih anŭn hăng hiăp adoh yơh.
  6Ayŭp khul tơdiăp laih anŭn bluh tơki bĕ,
   laih anŭn ur dreo hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Yahweh, jing Pơtao ta!

  7Brơi kơ ia rơsĭ pơdơnai bĕ wơ̆t hăng abih bang mơnơ̆ng mơnuă amăng anŭn mơ̆n,
   laih anŭn brơi kơ lŏn tơnah pơmơñi bĕ wơ̆t hăng abih bang djuai mơnơ̆ng hơdip amăng anŭn mơ̆n.
  8Brơi kơ khul ia krong pơrơboh kar hăng mơnuih păh tơngan bĕ,
   laih anŭn brơi kơ khul čư̆ čan hơ̆k mơak hrŏm hơbĭt bĕ kar hăng mơnuih adoh bơni.
  9Brơi kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng anŭn adoh bơni bĕ ƀơi anăp Yahweh
   yuakơ Ñu rai kiăng phat kơđi lŏn tơnah anai.
  Ñu či phat kơđi lŏn tơnah hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn mơnuih mơnam hăng tơlơi djơ̆ găl yơh.