144

Pơtao Bơni Kơ Ơi Adai Yuakơ Dưi Hĭ

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Bơni hơơč kơ Yahweh, jing Boh Pơtâo Prŏng pơgang kâo.
   Ñu jing Pô pơhrăm tơngan kâo kơ tơlơi pơblah,
   sĭt Ñu prap pre čơđe̱ng tơngan kâo kơ tơlơi blah wang.
  2Ñu yơh jing Ơi Adai khăp hiam klă kâo laih anŭn jing anih kơđông kơjăp kâo;
   Ñu jing Pô răk wai kâo rơnŭk rơnua laih anŭn Pô pơklaih hĭ kâo;
  Ñu jing khiơl pơgang kâo laih anŭn amăng Ñu yơh kâo dŏ kơđap;
   Ñu jing Pô blah mă hĭ ƀing lŏn čar pioh gah yŭ tơlơi git gai kâo.

  3Ơ Yahweh hơi, mơnuih mơnam jing ƀu yom pơphan ôh;
   samơ̆ yua hơget Ih ăt ƀlơ̆ng brơi kơ ñu mơ̆n lĕ?
   Yua hơget Ih ăt pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ ñu mơ̆n lĕ?
  4Mơnuih mơnam jing kar hăng asăp ayŭh đôč;
   khul hrơi ñu hơdip hrup hăng tơui pŏr găn hĭ nao tañ yơh.

  5Ơ Yahweh hơi, wa̱č pŏk hĭ bĕ adai rơngit laih anŭn trŭn rai bĕ;
   tĕk bĕ ƀơi khul čư̆ čan kiăng kơ khul čư̆ anŭn tơbiă đĭ asăp apui.
  6Brơi rai bĕ ƀlĭp ƀlăp kơmlă kiăng kơ pơčơlah hĭ ƀing rŏh ayăt;
   pơnăh nao bĕ khul ƀrŏm hraŏ Ih kiăng kơ kiaŏ puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu.
  7Yơr trŭn bĕ tơngan Ih mơ̆ng glông adih;
   yưl đĭ kâo laih anŭn pơklaih hĭ kâo bĕ mơ̆ng hlung ia prŏng kơtang,
   laih anŭn pơrơngai hĭ kâo bĕ mơ̆ng tơngan dưi kơtang ƀing mơnuih tuai.
  8Ƀing gơñu jing ƀing mơnuih hơmâo amăng bah pơhiăp bă hăng tơlơi ƀlŏr,
   jing ƀing yơr đĭ tơngan gah hơnuă kiăng ƀuăn rơ̆ng samơ̆ ƀing gơñu pơhiăp pleč ƀlŏr.

  9Kâo či adoh sa tơlơi adoh phrâo kơ Ih, Ơ Ơi Adai ăh;
   kâo či pĕ bơni hơơč kơ Ih hăng go̱ng trưng pluh ară yơh.
  10Ih yơh jing kơ Pô brơi tơlơi dưi hĭ kơ ƀing pơtao,
   jing Pô pơklaih hĭ ding kơna Ih Dawid mơ̆ng đao gưm huĭ hyưt.

  11Yưl đĭ kâo bĕ laih anŭn pơklaih hĭ bĕ kâo;
   pơrơngai hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơngan dưi kơtang ƀing mơnuih tuai,
  jing ƀing hơmâo amăng bah pơhiăp bă hăng tơlơi ƀlŏr,
   jing ƀing mơnuih yơr đĭ tơngan gah hơnuă kiăng ƀuăn rơ̆ng samơ̆ pơhiăp pleč ƀlŏr.

  12Kwưh kiăng kơ ƀing ană đah rơkơi gơmơi amăng thŭn hlak ai gơñu
   či kơjăp rơjăng kar hăng khul kơyâo čăt đĭ prŏng kơtang yơh.
  Kwưh kiăng kơ ƀing ană đah kơmơi gơmơi či jing hiam rô̆ kar hăng khul tơmĕh
   arăng treh trah kiăng kơ pơhrôp kơ sang pơtao yơh.
  13Kwưh kiăng kơ khul atông gơmơi bă blai
   hăng djŏp mơta gơnam ƀơ̆ng yơh.
  Kwưh kiăng kơ khul triu gơmơi či čeh lar rai lu rơbâo rơbăn,
   jing hơmâo rai pluh rơbâo rơbăn drơi yơh amăng đang hơma gơmơi.
  14Kwưh kiăng kơ khul rơmô gơmơi dưi pơdiăng kơtraŏ.
   Kwưh kiăng ƀing rŏh ayăt ƀu či ƀŏh pơnăng plei gơmơi dơ̆ng tah,
  ăt ƀu či mă hĭ ƀing gơmơi jing hlŭn mơnă dơ̆ng tah
   laih anŭn kŏn hơmâo tơlơi čŏk hia rŭng răng lơi ƀơi khul jơlan plei gơmơi.

  15Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing ană plei pă hơmâo tơlơi truh anŭn jing sĭt;
   mơyŭn mơak yơh kơ ƀing ană plei pă hơmâo Ơi Adai jing Yahweh gơñu!