112

Tơlơi Mơyŭn Mơak Kơ Mơnuih Hiam

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!

  Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   jing pô hơ̆k mơak tui gưt hơdôm tơlơi Ñu pơđar.
  2Ƀing ană bă ñu yơh či đĭ kơyar amăng anih lŏn gơñu;
   sĭt kơnung djuai ñu anŭn či tŭ gơnam bơni hiam yơh.
  3Sang anŏ ñu či hơmâo mŭk dram pơdrŏng săh yơh,
   laih anŭn gơnam bơni mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn či dŏ nanao hlŏng lar yơh.

  4Amăng mông kơnăm mơmŏt ƀing mơnuih djơ̆ tơpă yơh či jing hĭ kar hăng tơlơi bơngač
   pơčrang brơi kơ ƀing mơnuih khăp pap, thâo pap laih anŭn tơpă hơnơ̆ng yơh.
  5Gơnam hiam yơh či truh kơ hlơi pô čơmah laih anŭn rơngai brơi čan,
   jing pô hơdip hơdơ̆ng hăng tơlơi djơ̆ găl yơh.
  6Sĭt sa čô tơpă hơnơ̆ng ƀu či răm rơngiă ôh,
   samơ̆ ƀing mơnuih rơnŭk pơanăp či djă̱ hơdơr kơ ñu nanao.

  7Mơnuih tơpă anŭn ƀu či huĭ bra̱l ôh kơ tơlơi pơthâo sat;
   tơlơi đaŏ ñu jing kơtang, laih anŭn ñu đaŏ kơnang amăng Yahweh.
  8Pran jua ñu ƀu ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh kŏn huĭ bra̱l lơi,
   tơl ñu ƀuh ƀing rŏh ayăt ñu thuơ hĭ yơh.
  9Ñu čơmah pha brơi gơnam ñu kơ ƀing kơƀah kơƀap,
   laih anŭn tơlơi hiam klă Ñu anŭn ăt či dŏ nanao hlŏng lar yơh;
   ñu či jing mơnuih dưi mơyang arăng pơpŭ pơyom yơh.
  10Ƀing mơnuih sat ƀai či ƀuh tơlơi anai laih anŭn hil rơañ;
   ƀing gơñu či kĕ tơgơi laih anŭn răm rơngiă hĭ;
   khul tơlơi čang rơmang gơñu či jing hĭ đôč đač yơh.