34

Bơni Hơơč Kơ Tơlơi Hiam Klă Ơi Adai

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tơdang ñu ngă mă hưt dư ƀơi anăp pơtao Abimelek, jing pô puh pơđuaĭ hĭ ñu, tui anŭn ñu dưi đuaĭ klaih hĭ yơh
  1Kâo či pơư pơang kơ Yahweh nanao;
   tơƀông bah kâo ƀu či pơdơi hĭ ôh bơni hơơč kơ Ñu.
  2Jua bơngăt kâo či pơang kơ Ñu yơh;
   brơi kơ abih bang mơnuih arăng kơtư̆ juă hơmư̆ tơlơi pơang anŭn hăng hơ̆k mơak bĕ!
  3Pơdun đĭ bĕ Yahweh hrŏm hăng kâo;
   brơi ƀing ta hrŏm hơbĭt pơpŭ bơni bĕ kơ anăn Ñu.

  4Kâo iâu kwưh kơ Yahweh laih anŭn Ñu laĭ glaĭ laih kơ kâo;
   Ñu pơklaih hĭ kâo mơ̆ng abih bang tơlơi kâo huĭ hyưt.
  5Ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă lăng kơnang nao pơ Yahweh tui anŭn ƀing gơ̆ dưi mơak mơai;
   ƀô̆ mơta ƀing gơ̆ ƀu či mlâo mlañ ôh.
  6Kâo, jing mơnuih ƀu hơmâo anih kơnang anai, iâu kwưh kơ Yahweh laih anŭn Ñu laĭ glaĭ laih;
   Ñu pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng abih bang tơlơi tơnap rŭng kâo.
  7Ling jang hiam dŏ gak wai jum dar ƀing huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   laih anŭn pơrơngai hĭ ƀing gơ̆.

  8Lông hơduah sem lăng bĕ ih pô kiăng kơ thâo Yahweh jing hiam klă.
   Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô dŏ kơđap rơnŭk rơnua amăng Ñu.
  9Huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang ƀing ană plei tŏng ten Ñu;
   ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ñu, ƀing gơñu anŭn ƀu či kơƀah hơget gĕt ôh.
  10Wơ̆t tơdah khul rơmung dŭl tơdu rơmơ̆n yuakơ kơƀah hĭ gơnam ƀơ̆ng,
   samơ̆ ƀing hlơi hơduah ƀuh Yahweh ƀu kơƀah hĭ tơlơi hiam hơget ôh.

  11Rai bĕ, Ơ ƀing gơyut gơyâo kâo hơi, pơđi̱ng hơmư̆ kơ kâo bĕ,
   laih anŭn kâo či pơtô ƀing gih thâo huĭ pơpŭ kơ Yahweh.
  12Hlơi pô amăng ƀing gih khăp kơ tơlơi hơdip
   laih anŭn khăp kiăng kơ ƀuh hơdôm hrơi hơdip sui hiam mơak,
  13brơi ñu anŭn răng bĕ bah jơlah ñu mơ̆ng tơlơi pơhiăp sat ƀai
   laih anŭn tơƀông bah ñu mơ̆ng tơlơi pơhiăp ƀlŏr,
  14brơi ñu anŭn đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi sat ƀai laih anŭn ngă hiam bĕ,
   laih anŭn hơduah bĕ tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng đuaĭ tui bĕ.

  15Mơta Yahweh lăng wai ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn tơngia Ñu pơđi̱ng hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing gơ̆ iâu kwưh yơh;
  16samơ̆ ƀô̆ mơta Yahweh wir pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih ngă sat ƀai,
   tui anŭn tơdang ƀing gơñu anŭn djai hĭ, ƀing arăng či wơr bĭt hĭ ƀing gơñu mơtam.

  17Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng iâu kwưh kơ Yahweh laih anŭn Yahweh hơmư̆ ƀing gơñu mơtam;
   Ñu pơrơngai hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng abih bang tơlơi tơnap rŭng ƀing gơ̆.
  18Yahweh dŏ jĕ hlơi pô hơtah hơtai amăng pran jua,
   laih anŭn Ñu pơklaih hĭ hlơi pô ruă rơngot amăng jua bơngăt.

  19Mơnuih tơpă hơnơ̆ng bưp lu tơlơi tơnap rŭng,
   samơ̆ Yahweh pơrơngai hĭ gơ̆ mơ̆ng abih bang tơlơi anŭn.
  20Yahweh răng pơgang brơi abih drơi jan gơ̆,
   tui anŭn ƀu hơmâo ôh sa ƀĕ tơlang tơleh gơ̆ jŏh hĭ.
  21Tơlơi sat ƀai či pơdjai hĭ ƀing sat ƀai;
   Yahweh či pơkơhma̱l hĭ ƀing pơrơmut ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng yơh.

  22Yahweh song mă hĭ ană plei Ñu, jing ƀing ding kơna Ñu;
   laih anŭn ƀing hlơi pô dŏ kơđap amăng Ñu, Ñu ƀu či pơkơhma̱l hĭ ôh.