37

Bưng Thut Ƀing Sat Ƀai Laih Anŭn Ƀing Hiam Klă

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Anăm huĭ ƀlơ̆ng ôh yuakơ ƀing ngă sat ƀai dưi đĭ kơyar,
   laih anŭn kŏn pơiăng lơi hăng ƀing mơnuih ngă soh.
  2Ƀing gơñu či rơngiă hĭ thĕng kar hăng rơ̆k krô tañ,
   laih anŭn ƀing gơñu či djai hĭ kar hăng añăm tăm gliu krô tañ yơh.

  3Đaŏ kơnang bĕ kơ Yahweh laih anŭn ngă hiam,
   kiăng kơ ƀing gih dưi hơdip amăng anih lŏn Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing gih laih anŭn tŭ mă tơlơi rơnŭk rơnua mơ̆ng anih lŏn anŭn.
  4Hơduah sem bĕ tơlơi mơak mơai ih mơ̆ng Yahweh,
   tui anŭn Ñu či pha brơi kơ ih tơlơi pran jua ih amoaih kiăng yơh.

  5Jao bĕ hơdră jơlan ih pô kơ Yahweh;
   đaŏ kơnang bĕ amăng Ñu, tui anŭn Ñu či djru kơ ih yơh tui anai:
  6Ñu či pơhaih tơlơi tơpă hơnơ̆ng ih pơčrang rơđah kar hăng mơguah
   laih anŭn tơhơnal tơlơi djơ̆ tơpă ih rơđah biă mă hrup hăng yang hrơi dơ̆ng yơh.

  7Gir run dŏ tơguan bĕ kơ Yahweh ngă brơi;
   anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh tơdang mơnuih mơnam dưi jing amăng hơdră jơlan gơñu,
   jing ƀing dưi ngă hơdôm hơdră bruă sat ƀai gơñu.

  8Pơkhư̆ hĭ bĕ ih pô mơ̆ng tơlơi nač laih anŭn pơkơ̆ng hĭ bĕ ih pô mơ̆ng tơlơi hil ƀrŭk;
   anăm huĭ ƀlơ̆ng ôh, yuakơ tơlơi hil nač anŭn kơnơ̆ng ba nao kơ tơlơi tơnap rŭng đôč.
  9Ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yahweh, gơñu anŭn či mă tŭ anih lŏn Ñu hơmâo ƀuăn laih,
   samơ̆ bơ kơ ƀing sat ƀai, Ñu či brơi arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu yơh.

  10Tañ mơtam ƀing sat ƀai či rơngiă hĭ thĕng;
   wơ̆t tơdah ih či hơduah sem ƀing gơñu, samơ̆ ih hơduah ƀu či ƀuh ƀing gơñu ôh;
  11samơ̆ ƀing luă gŭ yơh či mă tŭ anih lŏn Yahweh ƀuăn laih,
   laih anŭn mơak tŭ mă tơlơi đĭ kơyar rơnŭk rơno̱m.

  12Ƀing mơnuih sat ƀai pơkra mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn kĕ tơgơi gơñu gle̱ng nao pơ ƀing tơpă anŭn.
  13Samơ̆ Khua Yang klao djik kơ ƀing mơnuih sat ƀai anŭn
   yuakơ Ñu thâo krăn ƀing gơñu či răm rai tañ yơh.

  14Ƀing mơnuih sat ƀai suă đao gơñu laih anŭn wă̱ hraŏ gơñu
   kiăng pơhuĭ pơdjai hĭ ƀing mơnuih ƀun rin kơƀah kơƀap,
   laih anŭn kiăng pơhuĭ pơdjai hĭ ƀing hlơi pô rơbat jơlan djơ̆ hiam.
  15Samơ̆ Yahweh či pơjŏh hĭ hraŏ ƀing gơñu
   laih anŭn Ñu či klâŏ hĭ hơtai boh gơñu yua mơ̆ng đao gưm gơñu pô yơh.

  16Wơ̆t tơdah gơnam mơnuih hiam klă kơnơ̆ng hơmâo ƀiă,
   samơ̆ gơnam ƀiă anŭn jing hiam hloh kơ mŭk dram abih bang ƀing mơnuih sat ƀai hơmâo,
  17yuakơ Yahweh či pơjŏh hĭ tơngan tơlơi dưi kơtang ƀing mơnuih sat ƀai,
   samơ̆ kơ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng Ñu wai lăng yơh.

  18Yahweh răk wai ƀing hlơi pô ƀu hơmâo tơlơi wĕ wŏ ôh,
   laih anŭn anih lŏn kŏng ngăn ƀing gơ̆ či dŏ truh kơ hlŏng lar yơh.
  19Ƀing gơñu ƀu či mlâo mlañ ôh tơdang amăng mông tơnap tap,
   yuakơ ƀing gơñu či hơmâo djŏp gơnam ƀơ̆ng yơh tơdang amăng hrơi ư̆ rơpa.

  20Samơ̆ mơnuih sat ƀai či răm rai hĭ yơh;
   ƀing rŏh ayăt Yahweh či rơngiă hĭ thĕng kar hăng khul bơnga glai hiam;
   gơñu či rơngiă hĭ thĕng kar hăng asăp apui yơh.

  21Ƀing mơnuih sat ƀai čan samơ̆ hơngah ƀu kla glaĭ ôh,
   samơ̆ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng čơmah pha brơi hơdôm gơnam brơi pơyơr gơñu yơh.
  22Ƀing hlơi pô Yahweh bơni hiam, ƀing gơñu anŭn či tŭ mă yơh anih lŏn Ñu hơmâo ƀuăn laih,
   samơ̆ ƀing hlơi pô Yahweh hơtŏm păh, Ñu či brơi arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu anŭn yơh.

  23Tơdah Yahweh mơak hăng hơdră jơlan sa čô mơnuih rơbat nao,
   sĭt Ñu pơkơjăp brơi hơdôm yak rơbat pô anŭn yơh.
  24Wơ̆t tơdah gơ̆ teč tơhơneč, gơ̆ ƀu či lê̆ rơbuh ôh,
   yuakơ Yahweh či djă̱ grơ̆ng brơi gơ̆ ƀơi tơngan yơh.

  25Hlâo adih kâo dŏ hlak ai, samơ̆ ră anai kâo jing tha laih;
   samơ̆ kâo ƀu ƀuh djơ̆ ôh Yahweh lui raih hĭ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   ƀôdah lui brơi ƀing ană bă ƀing gơ̆ rơkâo da̱n kơ gơnam ƀơ̆ng.
  26Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn jing ƀing čơmah nanao pha brơi đôč đač laih anŭn brơi arăng čan mă,
   tui anŭn ƀing ană bă ƀing gơ̆ yơh jing tơlơi bơni hiam ƀing gơ̆ mă tŭ.

  27Đuaĭ ataih hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi sat ƀai laih anŭn ngă hiam bĕ,
   tui anŭn ih wơ̆t hăng ƀing ană tơčô ih či dưi dŏ amăng anih lŏn hlŏng lar yơh.
  28Yahweh khăp kiăng kơ ngă tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng
   tui anŭn Ñu ƀu lui raih hĭ ôh ƀing ană plei tŏng ten Ñu.

  Ñu wai pơgang ƀing gơ̆ nanao,
   samơ̆ bơ kơ ƀing ană tơčô mơnuih sat ƀai, Ñu či brơi arăng puh pơđuaĭ hĭ yơh.
  29Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či tŭ mă lŏn čar Yahweh hơmâo ƀuăn laih
   laih anŭn či dŏ amăng lŏn anŭn hlŏng lar yơh.

  30Amăng bah ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng pơhiăp tơlơi rơgơi,
   laih anŭn bah jơlah gơñu phat djơ̆ hơnơ̆ng.
  31Ƀing gơñu djă̱ pioh tơlơi juăt Ơi Adai gơñu amăng pran jua
   laih anŭn tơkai gơñu ƀu đuaĭ jrôk jơlan ôh mơ̆ng tơlơi juăt anŭn.

  32Ƀing mơnuih sat ƀai dŏ krăp ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn hơduah hơdră jơlan kiăng pơdjai hĭ ƀing gơ̆.
  33Samơ̆ Yahweh ƀu jao hĭ ôh ƀing mơnuih tơpă anŭn amăng tơngan tơlơi dưi rŏh ayăt ƀing gơ̆,
   kŏn lui brơi kơ khua phat kơđi klă̱ kơđi ƀơi ƀing gơ̆ lơi tơdang arăng ba ƀing gơ̆ nao pơ anih phat kơđi.

  34Dŏ đaŏ kơčăng bĕ kơ Yahweh laih anŭn đuaĭ tui bĕ hơdră jơlan Ñu;
   Ñu či pơyom đĭ ih hăng brơi ih tŭ mă anih lŏn Ñu hơmâo ƀuăn laih,
   laih anŭn ih či ƀuh Yahweh brơi arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing sat ƀai yơh.

  35Kâo hơmâo ƀuh laih mơnuih sat ƀai jing mơnuih kheñ đet biă mă,
   jing mơnuih pơlar ñu pô gah ngŏ kơ abih ƀing arăng kar hăng sa bĕ kơyâo sar glông amăng anih lŏn Lebanôn;
  36samơ̆ ƀu sui ôh ñu rơngiă hĭ thĕng ƀu dŏ pơ anŭn dơ̆ng tah;
   wơ̆t tơdah kâo gir hơduah sem ñu, samơ̆ ƀu dưi ƀuh ñu dơ̆ng tah.

  37Pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ mơnuih ƀu wĕ wŏ, lăng pơñen tui bĕ kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn;
   mơnuih hơdip rơnŭk rơno̱m či hơmâo lu ƀing ană tơčô yơh;
  38samơ̆ abih bang ƀing mơnuih soh sat či răm rai hĭ abih bang yơh,
   laih anŭn ƀing ană tơčô gơñu či răm rai hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh.

  39Tơlơi pơklaih kơ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng Yahweh yơh;
   Ñu yơh jing kơđông kơjăp kơ ƀing gơ̆ amăng mông tơnap tap.
  40Ñu djru ƀing gơ̆ laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơ̆;
   Ñu pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng ƀing sat ƀai,
   yuakơ ƀing gơ̆ dŏ kơđap amăng Ñu.