69

Tơlơi Iâu Kwưh Kơ Tơlơi Djru

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tui hăng dơnai ayŭ “Bơnga Pông Yang.”
  1Pơklaih bĕ kâo mơ̆ng tơlơi tơnap rŭng, Ơ Ơi Adai ăh!
   Ia lip truh pơ tơkuai kâo laih.
  2Kâo hlak kơdram trŭn amăng lŏn hlŭ̱ dơlăm,
   laih anŭn gah yŭ tơkai kâo ƀu hơmâo anih lŏn khăng ôh.
  Glung ia hơmâo ba laih kâo truh pơ anih ia dơlăm,
   laih anŭn khul jơlah ia jĕ či pơƀlŭng hĭ kâo laih.
  3Kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru tơl kâo gleh rơmơ̆n,
   laih anŭn rơkông đŏk kâo ƀrĕh laih.
  Kâo dŏ hơduah sem kơ tơlơi Ih djru
   tơl mơta kâo ƀu rơđah dơ̆ng tah.

  4Ƀing mơnuih pơrơmut kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi
   jing ƀing lu hloh kơ ƀŭk ƀơi akŏ kâo.
  Ƀing rŏh ayăt kâo jing ƀing phŏng kơđi ƀlŏr kơ kâo
   kiăng pơrai hĭ kâo.
  Ƀing gơñu pơgŏ̱ kâo kla glaĭ
   khul gơnam kâo ƀu klĕ dŏp ôh.

  5Ơ Ơi Adai ăh, khul tơlơi soh kâo ƀu hơgŏm hĭ ôh mơ̆ng Ih;
   Ih thâo laih mơ̆ng hlâo adih kâo jing mơnuih mlŭk mơgu.
  6Anăm brơi kơ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang amăng Ih anŭn tŭ tơlơi mlâo ôh yuakơ tơlơi tơnap kâo tŭ anŭn,
   Ơ Pô Glông Hloh Yahweh Dưi Kơtang hơi!
  Anăm brơi kơ ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ Ih tŭ tơlơi mưč mač ôh yuakơ kâo,
   Ơ Ơi Adai Israel hơi!
  7Yuakơ kâo đaŏ kơ anăn Ih yơh, kâo tŭ tơlơi arăng pơhiăp djik djak,
   laih anŭn tơlơi mlâo mlañ yơh go̱m hĭ ƀô̆ mơta kâo.
  8Kâo jing hrup hăng tuai kơ ƀing adơi ai kâo,
   laih anŭn jing kar hăng sa čô tuai đôč kơ sang anŏ kâo.
  9Tơlơi hur har kơ Sang Yang Ih čuh đĭ kar hăng apui amăng lăm kâo;
   tơdang ƀing arăng djik djak kơ Ih, anŭn jing ƀing gơñu ăt djik djak kơ kâo mơ̆n.
  10Tơdang kâo luă gŭ kâo pô hăng tơlơi kŏm ƀơ̆ng huă kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Ih,
   ƀing arăng djik djak kơ kâo.
  11Tơdang kâo buh kâo pô hăng ao tâo kiăng pơrơđah tơlơi rơngot,
   ƀing arăng anŭn klao djik kơ kâo.
  12Ƀing gơñu ră ruai kơ tơlơi kâo kơtuai khul anih sĭ mơnia,
   laih anŭn ƀing măt tơpai pơčeh tơlơi adoh djik kơ kâo yơh.

  13Samơ̆ bơ kơ kâo, kâo iâu kwưh kơ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh;
   ƀơi mông Ih pơkơčah.
  Yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih jing prŏng prin yơh, Ơ Ơi Adai ăh,
   laĭ glaĭ bĕ kơ kâo laih anŭn pơklaih hĭ bĕ kâo yua mơ̆ng tơlơi tŏng ten Ih.
  14Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng lŏn glŭt;
   anăm brơi kơ kâo kơdram hĭ ôh;
  pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ia dơlăm,
   jing mơ̆ng tơlơi ƀing pơrơmut kơ kâo pơrŭng pơrăng.
  15Anăm lui brơi ia li̱ng lip hĭ kâo ôh;
   anăm lui brơi kâo kơdram hĭ amăng hlung dơlăm
   ƀôdah kơdrŭt mŭt pơ amăng luh pơsat ôh.

  16Laĭ glaĭ kơ kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi, yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih jing hiam;
   yuakơ tơlơi pap prŏng prin Ih, wir glaĭ bĕ pơ kâo!
  17Anăm kơdŏp hĭ ôh ƀô̆ mơta Ih pô mơ̆ng kâo ding kơna Ih anai;
   kâo hlak dŏ amăng tơlơi tơnap rŭng prŏng, tui anŭn rơkâo kơ Ih laĭ glaĭ tañ kơ kâo bĕ!
  18Rai jĕ bĕ pơ kâo laih anŭn pơklaih hĭ kâo bĕ;
   pơrơngai hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo.

  19Ih thâo krăn kâo tŭ tơlơi arăng djik djak,
   ƀing arăng pơmlâo pơmlañ hĭ laih kâo laih anŭn mưč mač hĭ kâo;
   Ih ƀuh abih bang ƀing rŏh ayăt kâo.
  20Tơlơi djik mưč hơmâo ngă kơ pran jua kâo rơka pơčah,
   laih anŭn pran jua kâo ƀu thâo suaih hĭ ôh.
  Kâo hơmâo čang rơmang laih kơ ƀing mơnuih pap kơ kâo, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh;
   laih anŭn kâo čang rơmang laih kơ ƀing mơnuih pơjuh alum kơ kâo, samơ̆ ăt kŏn hơmâo hlơi pô lơi.
  21Tơdang kâo rơmơ̆n rơpa, ƀing gơñu pha brơi laih kơ kâo gơnam ƀơ̆ng phĭ̱;
   tơdang kâo mơhao ia, ƀing gơñu pha brơi laih kơ kâo tơpai mơsăm.

  22Brơi bĕ kơ khul tơlơi phet gơñu jing hĭ gơnam pơrai ƀing gơñu;
   brơi bĕ ƀing gŏp djru gơñu jing čơđo̱ng ƀač mă hĭ ƀing gơñu.
  23Pơbum hĭ bĕ mơta gơñu kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi ƀuh ôh!
   Ngă bĕ kơ rŏng gơñu gŏl nanao!
  24Pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing gơñu tơdang Ih hil nač;
   kiaŏ pơrai hĭ bĕ ƀing gơñu tơdang Ih ƀrŭk hil.
  25Brơi bĕ khul anih jưh gơñu jing hĭ tơdron rơngol;
   anăm brơi ôh sa čô amăng ƀing gơñu dưi dŏ hơdip kiăng kơ dŏ amăng sang khăn gơñu.
  26Ngă bĕ tui anŭn yuakơ ƀing gơñu kơpĭ kơpe̱t ƀing mơnuih Ih hơmâo pơkơhma̱l laih,
   laih anŭn yuakơ ƀing gơñu ră ruai sat kơ tơlơi ruă nuă ƀing mơnuih Ih hơmâo pơrơka laih.
  27Tuĕn pioh bĕ abih bang tơlơi soh sat gơñu;
   anăm pap brơi kơ ƀing gơñu ôh.
  28Brơi bĕ anăn gơñu lŏm lui hĭ mơ̆ng hră ƀing hơdip;
   anăm čih pioh ôh anăn gơñu amăng hră hơmâo anăn ƀing ană plei Ih.

  29Samơ̆ bơ kơ kâo, kâo ruă nuă laih anŭn tơnap rŭng;
   Ơ Ơi Adai hơi, yŏng đĭ kâo đa mơ̆ng tơlơi anŭn laih anŭn pơklaih hĭ kâo bĕ!

  30Kâo či bơni hơơč kơ Ơi Adai hăng sa tơlơi adoh;
   kâo či pơdun đĭ Ñu hăng tơlơi hơdơr bơni kơ Ñu.
  31Tơlơi anai yơh či pơmơak Yahweh hloh kơ tơlơi pơyơr ngă yang kơ Ñu hlô mơnơ̆ng pơyơr,
   hloh kơ tơlơi pơyơr kơ Ñu sa drơi rơmô tơno wơ̆t hăng tơki laih anŭn čôp ñu.
  32Tơdang ƀing mơnuih tơnap tap ƀuh tơlơi anai, ƀing gơñu či hơ̆k mơak yơh;
   brơi bĕ kơ abih bang ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ Yahweh či hơmâo tơlơi pơkơjăp pran jua yơh.
  33Yahweh kơčăng hơmư̆ kơ hlơi pô dŏ amăng tơlơi kơƀah
   laih anŭn Ñu ƀu wơr bĭt hĭ ôh ană plei Ñu dŏ amăng sang mơnă.

  34Brơi bĕ abih bang ƀing djuai hơdip amăng adai rơngit lŏn tơnah laih anŭn ia rơsĭ hơi,
   bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai,
  35yuakơ Ñu či pơklaih Yerusalaim
   laih anŭn pơdơ̆ng glaĭ khul plei pla Yudah.
   Ană plei Ñu či dŏ pơ anih anŭn hăng mă tŭ anih lŏn yơh;
  36ƀing ană tơčô ƀing ding kơna Ñu anŭn či tŭ mă kŏng ngăn anŭn,
   laih anŭn ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu či dŏ pơ anih anŭn yơh.