81

Ơi Adai Ƀu Bơni Hiam Ôh Kơ Ƀing Ƀu Tui Gưt

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Asap adoh.
  1Adoh mơak mơai bĕ kơ Ơi Adai jing Pô pơkơtang ƀing ta;
   dreo mơak bĕ kơ Ơi Adai ƀing Yakôb!
  2Pĕ bĕ ayŭ laih anŭn taih bĕ hơgơ̆r bŏ;
   pĕ bĕ tơlơi ayŭ mơak hăng go̱ng trưng go̱ng trap anŭn.
  3Ayŭp bĕ tơki čơdơ̆ng kơ tơlơi phet ta,
   tơdang amăng yang blan aka ƀu ƀa̱ng laih anŭn tơdang amăng yang blan pơrơmi.
  4Anŭn yơh jing tơlơi juăt amăng ƀing Israel,
   jing tơlơi pơtă mơ̆ng Ơi Adai ƀing Yakôb yơh.
  5Ñu pơkô̆ brơi sa tơlơi juăt kơ ƀing Yôsêp
   tơdang Ñu tơbiă nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn Êjip.
   Pơ anih anŭn yơh kâo hơmư̆ sa jua pơhiăp kâo ƀu thâo krăn ôh laĭ tui anai,

  6“Kâo mă hĭ laih tơlơi kơtraŏ mơ̆ng bra ƀing gih;
   Kâo pơrơngai hĭ laih tơngan gih mơ̆ng bai ƀrĭk kơtraŏ gih.
  7Tơdang ƀing gih dŏ amăng tơlơi rŭng răng, ƀing gih iâu đĭ kơ Kâo tui anŭn Kâo pơklaih hĭ ƀing gih laih.
  Mơ̆ng amăng rơbŭ kơthel yơh, Kâo laĭ glaĭ kơ ƀing gih.
   Tơdơi kơ anŭn, Kâo lông lăng laih tơlơi đaŏ ƀing gih ƀơi phŭn ia Meribah.

  8“Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, kơ tơlơi Kâo pơkơđiăng;
   Ơ ƀing Israel, Kâo kiăng biă mă yơh ƀing gih kơčăng hơmư̆ kơ boh hiăp Kâo!
  9Ƀing gih anăm hơmâo yang rơba̱ng ƀing tuai ôh amăng ƀing gih;
   laih anŭn ƀing gih anăm kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng pă ôh.
  10Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô ba ƀing gih tơbiă nao laih mơ̆ng lŏn čar Êjip.
  Tơdah ƀing gih kơčăng hơmư̆ boh hiăp Kâo,
   Kâo či răk rong ƀing gih kar hăng čim čem ană ñu yơh.

  11“Samơ̆ ƀing ană plei Kâo ƀu kơčăng hơmư̆ tui Kâo ôh;
   anŭn jing ƀing Israel yơh hơngah ƀu tui gưt kơ Kâo ôh.
  12Tui anŭn yơh, Kâo lui raih hĭ ƀing gơñu đuaĭ tui jơlan khăng akŏ gơñu,
   laih anŭn ngă hơdôm tơlơi tui hăng tơlơi pơmĭn gơñu pô yơh.
  13Kâo kiăng biă mă yơh kơ ƀing ană plei Kâo kơčăng hơmư̆ tui Kâo,
   laih anŭn rơbat tui jơlan Kâo!
  14Tơdah tui anŭn, Kâo či tañ mơtam yơh blah dưi hĭ kơ ƀing rŏh gơñu
   laih anŭn yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing ayăt gơñu.
  15Tui anŭn, ƀing hlơi pô pơrơmut kơ Kâo, jing Yahweh, či huĭ kơčŭn ƀơi anăp Kâo yơh,
   laih anŭn tơlơi pơkơhma̱l gơñu či dŏ hlŏng lar.
  16Samơ̆ Kâo či čem ƀing gih hăng pơdai hiam hloh,
   laih anŭn pơhrăp hĭ ƀing gih hăng ia hơni yơh.”