31

Tơlơi Đaŏ Kơnang Kơ Ơi Adai

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh ăh, amăng Ih yơh kâo dŏ kơđap;
   anăm brơi kâo thuơ hĭ mlâo mlañ ôh!
   Pơrơngai hĭ kâo bĕ yuakơ Ih jing tơpă hơnơ̆ng!
  2Rơkâo kơ Ih pơđi̱ng hơmư̆ kâo đa,
   tañ rai pơklaih hĭ kâo bĕ!
  Rơkâo kơ Ih jing bĕ boh pơtâo prŏng kâo,
   laih anŭn jing kơđông kơjăp kiăng pơklaih hĭ kâo.

  3Yuakơ Ih jing boh pơtâo prŏng kâo laih anŭn anih kơđông kơjăp kâo,
   Rơkâo kơ Ih kơčrâo brơi hăng dui ba kâo bĕ tui hăng tơlơi tŏng ten Ih.
  4Răng pơgang brơi bĕ kâo mơ̆ng čơđo̱ng arăng hơmâo ƀač laih kơ kâo,
   yuakơ Ih yơh jing anih kâo đuaĭ kơdŏp.
  5Kâo jao jua bơngăt kâo amăng tơngan Ih.
   Ơ Yahweh hơi, jing Ơi Adai tŏng ten,
   song mă kâo bĕ.

  6Ih pơrơmut kơ ƀing hlơi pô kơnang kơ ƀing rup trah đôč đač,
   samơ̆ bơ kơ kâo pô, kâo đaŏ kơnang kơ Ih yơh.
  7Kâo či mơak laih anŭn hơ̆k kơdơ̆k amăng tơlơi khăp hiam klă Ih,
   yuakơ Ih ƀuh laih tơlơi kâo tŭ tơnap tap,
   laih anŭn Ih thâo krăn laih tơlơi jua pơmĭn kâo rŭng răng.
  8Ih ƀu jao lui kâo amăng tơngan ƀing rŏh ayăt kâo ôh;
   samơ̆ Ih hơmâo pơklaih hĭ tơkai kâo tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi huĭ hyưt.

  9Ơ Yahweh ăh, pap kơ kâo đa,
   yuakơ kâo dŏ amăng tơlơi rŭng răng biă mă.
  Mơta kâo rơgah tơdu hĭ yơh yuakơ hia rơngot hơning,
   sĭt jua bơngăt hăng drơi jan kâo gleh rơmơ̆n biă mă yơh.
  10Kâo tơdu rơmơ̆n biă mă yuakơ tơlơi rơngot hơning,
   laih anŭn tơlơi čŏk hia hơmâo pơhrŏ hĭ laih tơlơi hơdip kâo.
  Drơi jan kâo ƀu jing kơtang ôh yuakơ mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng kâo;
   wơ̆t hăng khul tơlang kâo ăt tơdu rŭ ră mơ̆n.
  11Abih bang ƀing rŏh ayăt kâo, biă mă ñu ƀing re̱ng gah kâo yơh,
   djik djak kơhak kơčŭh kơ kâo;
  tui anŭn kâo jing hĭ tơlơi huĭ bra̱l kơ ƀing gơyut gơyâo kâo yơh;
   tơdang ƀing gơñu ƀuh kâo ƀơi jơlan, ƀing gơñu pơpĕ đuaĭ hĭ yơh.
  12Ƀing gơñu hơmâo wơr bĭt hĭ laih kâo laih anŭn yap kâo kar hăng djai laih;
   kâo jing hĭ mơnuih đôč đač hrup hăng čeh lŏn pơčah arăng glŏm hĭ yơh.
  13Kâo hơmư̆ lu ƀing rŏh ayăt pơhiăp rơkŭt sat kơ kâo,
   laih anŭn tơlơi huĭ bra̱l dŏ jum dar kâo.
  Ƀing gơñu pơčrŏng sai hơdră kiăng ngă sat kơ kâo,
   gơñu pơkra mơneč kiăng pơdjai hĭ kâo.

  14Samơ̆ kâo đaŏ kơnang kơ Ih, Ơ Yahweh ăh,
   tui anŭn kâo laĭ, “Ih yơh jing Ơi Adai kâo.”
  15Kâo nanao dŏ amăng tơngan Ih răk wai;
   pơklaih bĕ kâo mơ̆ng tơngan ƀing ayăt kâo,
   jing mơ̆ng ƀing kơtư̆ juă kâo yơh.
  16Rơkâo kơ ƀô̆ mơta hiam klă Ih lăng rai bĕ ƀơi kâo ding kơna Ih anai;
   pơklaih bĕ kâo yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih kơ kâo.
  17Ơ Yahweh hơi, kâo iâu kwưh Ih;
   anăm lui brơi kơ kâo jing hĭ mlâo mlañ ôh.
  Samơ̆ brơi bĕ kơ ƀing sat ƀai jing hĭ mlâo mlañ,
   laih anŭn brơi bĕ ƀing gơñu nao rơiăt kre̱p pơ anih atâo djai Seôl.
  18Kơđŏt hĭ bĕ tơƀông bah ƀlŏr gơñu anŭn,
   yuakơ ƀing gơñu ngă pơgao ang djik djak
   tơdang ƀing gơñu ăt pơhiăp djik ư̆h ăh kơ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng.

  19Yom pơphan biă mă yơh khul tơlơi hiam klă Ih,
   jing tơlơi Ih hơmâo răk pioh laih kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ih!
  Anŭn jing tơlơi Ih pơrơđah ƀơi anăp mơta mơnuih mơnam thâo,
   laih anŭn pha brơi kơ ƀing hlơi pô dŏ kơđap amăng Ih.
  20Ih pơdŏp hĭ ƀing gơñu rơnŭk rơnua ƀơi anăp mơta Ih kiăng kơ wai lăng
   mơ̆ng hơdră bruă sat ƀing rŏh ayăt;
  amăng anih dŏ Ih yơh Ih pơgang ƀing gơñu rơnŭk rơnua
   mơ̆ng bah jơlah ƀing rŏh ayăt anŭn phŏng kơđi.

  21Bơni hơơč kơ Yahweh!
   Yuakơ Ñu pơrơđah laih kơ kâo tơlơi khăp hiam klă Ñu
   tơdang ƀing rŏh ayăt wang dar plei kâo kiăng kơsung blah kâo!
  22Ơ Yahweh ăh, tơdang kâo huĭ bra̱l kâo laĭ tui anai,
   “Ih hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih kâo mơ̆ng anăp Ih.”
  Samơ̆ Ih hơmư̆ asăp kâo iâu kwưh kơ tơlơi pap yơh,
   tơdang kâo iâu ƀơi Ih kơ tơlơi djru.

  23Khăp bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang ƀing ană plei tŏng ten Ñu hơi.
   Yahweh răng pơgang brơi kơ ƀing dŏ tŏng ten hăng Ñu,
   samơ̆ Ñu pơkơhma̱l hĭ ƀing pơgao tui hăng bruă sat ƀing gơñu ngă yơh.
  24Dŏ khĭn kơtang amăng pran jua bĕ,
   Ơ abih bang ƀing gih, jing ƀing dŏ čang rơmang amăng Yahweh.