106

Yixayee pheej fav xeeb

  1Cia li qhuas Yawmsaub.
   Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   vim nws zoo kawg.
  Nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  2Leejtwg yuav piav tag
   Yawmsaub tej haujlwm phimhwj
  thiab qhia nws tej haujlwm huvsi
   uas tsim nyog qhuas?
  3Cov uas tuav rawv kev txiav txim ncaj
   thiab ua ncaj ncees txhua lub sijhawm,
   kuj tau nyob kaj siab lug.
  4Au Yawmsaub, thaum koj hlub koj haiv neeg,
   thov nco txog kuv.
  Thaum koj tso lawv dim,
   thov pab kuv thiab,
  5kom kuv thiaj li pom cov neeg
   uas koj xaiv cia lawd kev vam meej,
  kom kuv thiaj tau nrog koj lub tebchaws
   zoo siab xyiv fab,
  thiab nrog cov uas yog
   koj qub txeeg qub teg khav tau.

  6Peb thiab peb tej poj koob yawm txwv
   tau ua txhaum muaj txim lawm,
   peb tau ua txhaum, peb tau ua phem.
  7Thaum peb tej poj koob yawm txwv nyob
   hauv Iyi tebchaws lawv tsis quav ntsej
   koj tej haujlwm phimhwj,
  lawv tsis nco txog koj txojkev hlub ruaj khov
   uas muaj nplua mias,
  lawv tseem fav xeeb rau tus Loj Dua Ntais
   ntawm hiavtxwv uas yog Hiavtxwv Liab.
  8Txawm li cas los nws tseem cawm lawv dim
   vim yog saib rau nws lub npe,
  kom nws thiaj qhia tau nws tus hwjchim
   uas loj kawg nkaus rau lawv paub.
  9Nws nthe nqho
   mas dej Hiavtxwv Liab cia li qhuav qhawv,
  nws coj lawv hla hauv qab thu
   yam nkaus li hla ntuj nrag teb do.
  10Nws thiaj cawm lawv dim
   hauv cov tshawj chim txhais tes,
  thiab tso lawv dim
   ntawm lawv cov yeeb ncuab txhais tes.
  11Dej nyab kiag cov uas tawm tsam lawv,
   tsis tshuav ib tug li.
  12Lub sijhawm ntawd
   lawv ntseeg Yawmsaub tej lus,
   lawv hu nkauj qhuas nws.
  13Tiamsis tsis ntev lawv kuj tsis nco qab
   nws tej haujlwm lawm,
   lawv tsis tos saib nws yuav taw qhia li cas.
  14Nyob hauv tebchaws moj sab qhua
   mas lawv nqhis heev,
  lawv thiaj sim Vajtswv
   hauv ntuj nrag teb do.
  15Nws pub raws li lawv thov
   tiamsis nws kuj tso mob phem
   los raug lawv.

  16Thaum cov neeg hauv lub zos
   khib Mauxe thiab Aloo
   uas yog Yawmsaub tus qhev dawb huv,
  17ces av cia li to qhov ntuj nqos kiag Dathas
   thiab txhub Anpilas pab neeg huvsi.
  18Hluavtaws kuj poob los
   rau saum lawv cov ntawd
   kub kiag cov neeg limhiam huvsi.

  19Cov Yixayee ua ib tug dab mlom thav nyuj
   ntawm Haule thiab pe tus dab mlom
   uas lawv nchuav ntawd.
  20Lawv muab Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab
   pauv tus dab mlom txiv nyuj
   uas yog tsiaj noj zaub.
  21Lawv tsis nco qab Vajtswv
   uas yog lawv tus cawmseej,
  uas tau ua tej haujlwm loj heev
   rau hauv Iyi tebchaws,
  22thiab ua tej haujlwm phimhwj
   hauv Has lub tebchaws
  thiab tej uas txaus ntshai kawg
   ntawm Hiavtxwv Liab.
  23Vim li no nws thiaj hais tias
   nws yuav muab lawv ua kom puam tsuaj,
  tsuas yog muaj Mauxe
   uas Vajtswv tau xaiv cia lawd
   sawv los tiv thaiv ntawm Vajtswv xubntiag
  thiaj li tav tau Vajtswv txojkev
   npau taws tsis ua kom puam tsuaj xwb.

  24Dhau ntawd lawv kuj saib tsis taus
   lub tebchaws uas zoo ua noj,
  lawv tsis ntseeg tej lus
   uas Vajtswv cog tseg.
  25Lawv yws tuj taws hauv lawv tej tsev ntaub,
   lawv tsis mloog Yawmsaub lub suab.
  26Vim li no Yawmsaub thiaj li tsa tes
   thiab cog lus twv rau lawv tias
  nws yuav ua rau lawv tuag tag
   rau hauv tebchaws moj sab qhua,
  27thiab ua rau lawv caj ces tawg ri
   ua sab ua sua mus
   rau hauv txhua haiv neeg,
  thiab ntiab lawv mus nyob
   thoob plaws txhua lub tebchaws.

  28Lawv kuj mus zwm rau
   tus dab Npa‑as ntawm Pe‑au,
  thiab noj tej uas muab xyeem
   rau tej dab mlom uas tsis muaj sia.
  29Tej uas lawv ua ntawd
   zes ua rau Yawmsaub chim heev,
   thiaj muaj mob phem tshwm los raug lawv.
  30Mas Fineha thiaj sawv tsees cheem,
   mas tej mob ntawd
   thiaj tsis muaj ntxiv lawm.
  31Tej uas nws ua ntawd Vajtswv suav tias
   yog kev ncaj ncees rau Fineha,
   ib tiam dhau ib tiam mus ib txhiab ib txhis.
  32Lawv ua rau Vajtswv chim
   ntawm dej Melinpa,
  mas qhov uas lawv ua li ntawd
   puas tsuas Mauxe,
  33vim yog lawv ua rau Mauxe nyuaj siab
   nws thiaj li ua ncauj sai lawm.

  34Lawv tsis muab lwm haiv neeg
   ua kom puam tsuaj
   raws li Vajtswv hais kom lawv ua
  35tiamsis lawv mus nrog lwm haiv neeg
   nyob sib xyaw
   thiab xyaum ua raws li luag ua.
  36Lawv ua koom tu luag tej dab mlom
   uas ua yej ua ntxiab cuab lawv.
  37Lawv tua lawv tej tub tej ntxhais
   xyeem rau dab.
  38Lawv muab cov uas tsis txhaum
   tej ntshav nchuav,
   yog lawv tej tub tej ntxhais li ntshav
  uas lawv muab tua xyeem
   rau Khana‑as tej dab mlom.
  Ntshav thiaj puas tsuas lub tebchaws
   qias tsis huv lawm.
  39Qhov uas lawv ua li ntawd
   ua rau lawv qias tsis huv,
  lawv ua li ntawd
   mas lawv zoo ib yam li poj muag cev.

  40Yawmsaub thiaj li npau taws
   rau nws haiv neeg,
   thiab ntxub nws qub txeeg qub teg.
  41Nws thiaj muab lawv
   rau hauv ib tsoom tebchaws txhais tes
  mas tej neeg uas ntxub lawv
   thiaj kav lawv.
  42Lawv cov yeeb ncuab quab yuam lawv
   thiab lawv poob rau hauv
   luag kev tswjhwm.
  43Yawmsaub tso lawv dim ntau zaus
   tiamsis lawv pheej txhob txwm fav xeeb,
  lawv poob qes kawg li
   vim yog lawv ua txhaum.
  44Txawm li cas los thaum Vajtswv
   hnov lawv lub suab quaj thov
  nws saib rau lawv tej kev
   txom nyem nyuaj siab.
  45Yog saib rau lawv,
   Vajtswv thiaj nco txog nws tej lus cog tseg,
  thiab vim nws txojkev hlub ruaj khov
   uas muaj nplua mias,
   nws thiaj rov khuvleej lawv.
  46Nws ua rau txhua tus uas ntes lawv
   cia li khuvleej lawv.

  47Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,
   thov koj cawm peb dim lauj,
  thov qaws peb
   hauv txhua lub tebchaws rov los
  es peb yuav ua tsaug koj lub npe
   uas dawb huv
   thiab khav qhov uas peb qhuas koj.

  48Cia li qhuas Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv
   ib txwm thaum ub los mus ib txhis li.
  Cia ib tsoom neeg hais tias “Amee.”

  Cia li qhuas Yawmsaub.