62

Vajtswv tib leeg tsom kwm tau

Sau rau Yeduthu uas ua thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Kuv tus ntsuj plig nyob twjywm
   tos Vajtswv ib leeg,
   kuv txojkev dim los ntawm nws los xwb.
  2Nws tib leeg yog kuv txhib zeb
   thiab kuv txojkev cawm dim,
  thiab yog lub chaw ruaj khov,
   kuv thiaj tsis ua zog.
  3Nej txhua tus yuav koom ntaus ib leeg
   ntev li cas ua rau nws ntog
  yam li lub ntsa loog uas pheeb zuav
   thiab yam li lub laj kab uas twb yuav vau?
  4Lawv xav muab nws thawb
   poob ntawm lub meej mom.
  Lawv zoo siab rau tej kev dag,
   lawv lub ncauj foom hmoov,
   tiamsis lawv lub siab tsawm foom.

  5Kuv tus ntsuj plig nyob twjywm
   tos Vajtswv ib leeg,
   vim kuv txojkev vam los ntawm nws los.
  6Nws tib leeg yog kuv txhib zeb
   thiab yog kuv txojkev cawm dim,
  thiab yog kuv lub chaw ruaj khov,
   kuv thiaj tsis ua zog.
  7Kuv txojkev cawm dim
   thiab kuv lub koob meej nyob ntawm Vajtswv,
  Vajtswv yog kuv txhib zeb loj
   thiab yog kuv lub chaw cawm siav.
  8Cov pejxeem 'e, cia li tso siab rau Vajtswv
   txhua lub sijhawm,
  cia li qhia tej uas nyob hauv nej lub siab rau nws.
   Vajtswv yog peb lub chaw cawm siav.

  9Cov neeg ua yau tsuas yog ib pas cua xwb,
   cov neeg ua loj kuj yog ib vuag dua xwb.
  Thaum muab luj puavleej sib dhau,
   muab ob leeg ua ke
   tseem sib dhau ib pas cua.
  10Tsis txhob tso siab qhov uas quab yuam luag,
   tsis txhob vam do qhov uas lws luag.
  Yog muaj nyiaj txiag ntau zuj zus,
   tsis txhob tso siab rau tej nyiaj ntawd.

  11Vajtswv tau hais ib zaug,
   kuv tau hnov ob zaug lawm tias
   lub hwjchim yog Vajtswv li.
  12Au tus Tswv, txojkev hlub ruaj khov yog koj li,
   vim koj ua pauj rau neeg
   raws li tej uas lawv ua.