22

Quaj lwj siab thiab zaj nkauj qhuas

Sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab “Muas lwj thaum tagkis”. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv 'e,
   ua cas koj tso kuv tseg lawm?
  Ua cas koj nyob deb tsis pab kuv,
   tsis mloog tej lus uas kuv quaj ntsaj laws?
  2Au kuv tus Vajtswv,
   nruab hnub kuv quaj thov koj, koj kuj tsis teb,
  hmo ntuj kuv thov los tsis tau lub siab tus li.

  3Txawm li cas los koj yog tus dawb huv,
   koj ua vajntxwv nyob saum
   cov Yixayee lo lus qhuas.
  4Peb tej poj koob yawm txwv tso siab rau koj,
   lawv tso siab mas koj tso lawv dim.
  5Lawv quaj thov koj,
   lawv thiaj tau txais kev cawm dim,
  lawv tso siab rau koj,
   lawv thiaj tsis plam tej uas lawv vam.

  6Kuv yog ib tug kas xwb, tsis yog neeg,
   tej neeg ntxub kuv,
   ib tsoom pejxeem kuj saib tsis taus kuv.
  7Txhua tus uas pom kuv thuam luag kuv,
   zij ncaug co hau nto rau kuv hais tias,
  8“Nws muab nws tus kheej cob rau Yawmsaub,
   cia Yawmsaub pab nws dim los maj.
  Cia Yawmsaub cawm nws
   rau qhov Yawmsaub txaus siab rau nws.”

  9Txawm li ntawd, los koj yog tus uas
   coj kuv tawm hauv niam lub plab los,
  thiab pub kuv nyob tso siab plhuav
   rau hauv niam lub xubntiag.
  10Txij thaum yug los kuv yeej vam koj,
   koj yog kuv tus Vajtswv
   txij thaum kuv nyob hauv nruab thiab.
  11Thov koj tsis txhob nyob deb ntawm kuv,
   vim yog kev ceeblaj nyob ze kuv
   thiab tsis muaj leejtwg pab kiag li.

  12Muaj txiv nyuj coob vij kuv,
   yog cov txiv nyuj muaj zog hauv Npasas
   nyob puag ncig kuv.
  13Lawv rua ncauj loj rau kuv
   yam nkaus li tsov ntxhuav tom dua nyooj laws.
  14Kuv raug muab nchuav yam li dej,
   kuv tej pob txha huvsi kuj pluam tag.
  Kuv lub siab zoo li ciab ntab yaj tag
   rau hauv kuv hauv siab.
  15Kuv lub zog sem tag qhuav
   yam li tej txhais laujkaub av.
  Kuv tus nplaig lo rau ntawm
   txha puab tsaig lawm.
  Koj muab kuv tso rau hauv tej hmoov av
   uas yog txojkev tuag.
  16Yeej muaj dev vij vog kuv,
   ib pab neeg phem nyob vij kuv,
   lawv nkaug kuv xib teg thiab kuv xib taws.
  17Kuv suav tau kuv tej pob txha huvsi.
   Lawv saib ntsia ntsoov thiab hnyos luag kuv.
  18Lawv muab kuv tej ris tsho faib,
   kuv lub tsho lawv muab ua ntawv rho.

  19Au Yawmsaub, thov koj tsis txhob nyob deb,
   au koj uas pab kuv,
   thov maj nroos tuaj pab kuv lauj!
  20Thov cawm kuv tus ntsuj plig dim hniav ntaj,
   thiab cawm kuv txojsia dim
   ntawm tej dev lub zog.
  21Thov cawm kuv dim
   hauv tsov ntxhuav lub qhov ncauj,
  thiab cawm kuv dim
   ntawm cov txiv nyuj qus tej kub.

  22Kuv yuav hais txog koj lub npe
   rau kuv cov kwvtij paub.
  Kuv yuav qhuas koj
   rau thaum ib tsoom neeg tuaj txoos ua ke.
  23Nej cov uas paub ntshai Yawmsaub,
   cia li qhuas nws.
  Yakhauj caj ces sawvdaws,
   nej cia li ua rau nws tau koob meej.
  Yixayee caj ces sawvdaws,
   nej cia li hwm nws.
  24Rau qhov nws tsis tau saib tsis taus
   thiab ntxub cov uas txom nyem
   tej kev nyuaj siab.
  Nws tsis fee plhu ntawm lawv
   thiab thaum lawv quaj thov nws, nws kuj hnov.

  25Kuv tej lus qhuas koj rau thaum
   cov neeg coob coob tuaj txoos ua ke
   kuj yog koj pub.
  Kuv yuav pauj tej uas yeem lus lawd
   tab meeg cov uas paub ntshai koj.
  26Cov neeg raug txom nyem nyuaj siab
   yuav tau noj tsau npo.
  Cov uas nrhiav Yawmsaub yuav tau qhuas nws.
   Thov cia nej kaj siab lug mus ib txhis.
  27Thoob plaws hauv lub ntiajteb yuav nco ntsoov
   thiab tig los rau ntawm Yawmsaub,
  thiab txhua haiv neeg hauv ib tsoom tebchaws
   yuav pe hawm rau ntawm nws lub xubntiag.
  28Rau qhov Yawmsaub muaj hwjchim tswjhwm,
   thiab nws kav ib tsoom tebchaws.

  29Cov neeg khav theeb hauv lub ntiajteb
   sawvdaws yuav pe nws.
  Cov uas mus rau hauv qhov tuag
   sawvdaws yuav pe hawm nws,
   lawv yog cov uas tuav tsis tau txojsia nyob lawm.
  30Cov neeg uas yuav tshwm los
   yav tom qab yuav ua koom tu nws.
  Tej neeg yuav hais txog tus Tswv
   rau tiam neeg tom qab mloog,
  31thiab tshaj tawm nws txojkev cawm dim
   rau cov neeg uas tsis tau yug los paub tias
   nws ua nws tej haujlwm ntawd lawm.