27

Tej lus qhuas Vajtswv

Davi sau.
  1Yawmsaub yog kuv txojkev kaj
   thiab kuv txojkev cawm dim,
   mas kuv yuav ntshai leejtwg?
  Yawmsaub yog kuv lub chaw ruaj khov
   uas kuv cawm siav,
   kuv tseem yuav ntshai leejtwg?
  2Thaum cov neeg phem
   uas yog kuv cov yeeb ncuab
   thiab kuv cov tshawj chim,
  tuaj ntaus kuv yuav noj kuv tej nqaij
   mas lawv yuav dawm ntog.
  3Txawm yog ib pab tub rog
   ua yeej tawm tsam kuv,
   los kuv lub siab yuav tsis ntshai li.
  Txawm yog kev ua rog sawv rau kuv,
   los kuv tseem muaj siab tuab.

  4Kuv thov ib yam ntawm Yawmsaub xwb,
   yog yam uas kuv pheej nrhiav,
  yog qhov uas kuv yuav tau nyob hauv
   Yawmsaub lub tuam tsev tag kuv sim neej,
  kom kuv thiaj ntsia ntsoov
   Yawmsaub tus duab ci zoo nkauj kawg,
   thiab ua nug rau hauv nws lub tuam tsev.
  5Nws yuav muab kuv zais
   rau hauv nws lub chaw nraim
   rau hnub uas raug kev ceeblaj,
  nws yuav muab kuv nraim rau hauv
   nws lub tsev ntaub tus duab ntxoov ntxoo,
  nws yuav muab kuv txawb
   rau lub chaw siab saum lub pob zeb.
  6Nimno kuv lub taubhau yuav raug muab
   tsa siab dua kuv tej yeeb ncuab
   uas nyob ib ncig.
  Kuv yuav xyeem tsiaj
   rau hauv nws lub tsev ntaub thiab qw zoo siab,
  kuv yuav hu nkauj qhuas
   thiab ua lub suab xyiv fab rau Yawmsaub.

  7Au Yawmsaub, thov mloog thaum kuv quaj hu,
   thov hlub kuv thiab teb kuv.
  8Kuv lub siab hais tias,
   “Cia li nrhiav nws lub ntsej muag.”
   Yawmsaub, kuv nrhiav koj lub ntsej muag ntag.
  9Tsis txhob fee plhu ntawm kuv.
   Tsis txhob ntiab npau vog
  raws koj tus qhev tawm mus,
   koj yog tus uas txeev pab kuv.
  Au Vajtswv uas cawm kuv dim,
   tsis txhob laim kuv pov tseg,
   tsis txhob tso kuv tseg.
  10Txawm yog kuv niam kuv txiv tso kuv tseg,
   los Yawmsaub tseem yuav qaws kuv cia.

  11Au Yawmsaub, thov qhia koj txojkev rau kuv,
   thiab coj kuv taug txojkev tiaj tus vim
   kuv muaj yeeb ncuab.
  12Tsis txhob tso kuv rau kuv cov tshawj chim
   ua raws li lawv lub siab nyiam,
  rau qhov tej cuav timkhawv sawv tsees
   tawm tsam kuv,
  thiab lawv ua pa tawm los
   ua limhiam ntais ntuj rau kuv.

  13Kuv ntseeg tias kuv yuav pom
   Yawmsaub txojkev zoo
   thaum kuv tseem muaj txojsia nyob.
  14Cia li tos rawv Yawmsaub.
   Cia li ua khov kho thiab ua koj lub siab tuab.
   Cia li tos rawv Yawmsaub lauj!