137

Cov Yixayee quaj ntsuag hauv lwm tebchaws

  1Peb zaum ntawm tej ntug dej
   hauv Npanpiloo, thiab quaj ntsuag
   rau thaum peb nco txog Xi‑oo.
  2Peb muab peb tej nkauj nog ncas
   khuam rau saum tsob ntoo lwg zaj
   uas nyob qhov ntawd.
  3Mas qhov ntawd, cov uas ntes peb
   kom peb hu nkauj,
  thiab cov uas tsim txom peb
   kom peb luag xyiv fab,
  lawv hais tias, “Cia li hu ib zaj nkauj Xi‑oo
   rau peb mloog.”
  4Peb yuav hu Yawmsaub tej nkauj
   tau li cas rau hauv lwm tebchaws?

  5Yeluxalees 'e, yog kuv tsis nco qab koj,
   thov cia kuv txhais tes xis
   tsis txhob nco qab tej uas kuv txawj.
  6Yog kuv tsis nco txog koj,
   thiab yog kuv tsis muab Yeluxalees
   ua loj dua kuv tej kev xyiv fab huvsi,
  thov cia kuv tus nplaig
   lo kuv lub qab yiag.

  7Au Yawmsaub, thov nco
   tej uas cov Edoo ua
   rau hnub uas Yeluxalees tawg.
  Lawv hais tias, “Cia li rhuav kom puam tsuaj,
   cia li rhuav kom puam tsuaj
   pob tag ti nkaus taw.”
  8Npanpiloo tus ntxhais 'e,
   koj yuav raug muab
   ua kom puam tsuaj lauj!
  Tus uas ua pauj rau koj
   npaum li uas koj tau ua rau peb,
   yuav tau nyob kaj siab lug.
  9Tus uas muab nej tej menyuam mos
   laim mus ntsawm pob zeb,
   yuav tau nyob kaj siab lug.