94

Thov Vajtswv ua pauj

  1Au Yawmsaub, yog tus Vajtswv uas ua pauj,
   au Vajtswv tus uas ua pauj,
   thov koj tshwm plaws los.
  2Au tus uas txiav txim rau ntiajteb,
   thov koj sawv tsees,
  ua rau cov neeg khav theeb
   tau saws raws li tsim nyog saws.
  3Au Yawmsaub, cov neeg limhiam
   yuav zoo siab mus ntev li cas,
  cov neeg phem yuav xyiv fab ntev li cas?

  4Lawv hais lus khav theeb heev,
   cov neeg ua phem sawvdaws khav theeb.
  5Au Yawmsaub, lawv tsuj yuam koj haiv neeg
  thiab tsim txom koj qub txeeg qub teg.
  6Lawv tua tej poj ntsuam thiab
   lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob,
  thiab lawv tua tej menyuam ntsuag
   uas tsis muaj txiv.
  7Thiab lawv tseem hais tias,
   “Yawmsaub tsis pom li,
   Yakhauj tus Vajtswv tsis paub li.”

  8Cov neeg uas ruam dhau luag lwm tus 'e,
   cia li to taub.
  Cov neeg tsis thoob tsib 'e,
   thaum twg nej li ntse?
  9Tus uas tsim qhov ntsej
   nws tseem tsis hnov thiab lov?
  Tus uas tsim qhov muag
   nws tseem tsis pom thiab lov?
  10Tus uas nplawm txhua haiv neeg
   nws yuav tsis txiav txim lov?
  Tus uas qhia neeg
   nws tseem tsis txawj tsis ntse lov?
  11Yawmsaub yeej paub tej uas neeg xav,
   tej ntawd tsuas yog ua pa xwb.

  12Au Yawmsaub, tus uas koj nplawm
   thiab qhuab qhia kuj tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas koj muab koj txoj kevcai qhia rau,
  13nws thiaj tau dim
   qhov uas raug txom nyem ceeblaj
  mus txog thaum khawb tau qhov taub
   cuab cov neeg limhiam.
  14Rau qhov Yawmsaub
   yeej yuav tsis ncaim nws haiv neeg,
  nws yuav tsis tso nws qub txeeg qub teg tseg.
  15Qhov uas txiav txim
   yuav rov txiav raws li txojkev ncaj ncees,
  mas cov neeg siab ncaj
   yuav raws txojkev txiav txim ncaj.

  16Leejtwg sawv tsees pab kuv
   tawm tsam cov neeg limhiam?
  Leejtwg yuav tuaj kuv tog
   tiv cov neeg ua phem?
  17Yog Yawmsaub tsis pab kuv
   ces kuv tus ntsuj plig twb mus nyob
   hauv qhov chaw ntsiag to lawm.
  18Thaum kuv xav tias,
   “Kuv plam kotaw lawm,”
  au Yawmsaub, koj txojkev hlub uas ruaj khov
   tuav kuv cia.
  19Thaum kuv lub siab muaj kev txhawj xeeb ntau,
   koj kuj nplij kuv lub siab kom xyiv fab.
  20Cov thawj kav uas limhiam
   yuav nrog koj ua kwvluag tau lov,
   yog cov uas siv tej kab ke mus ua phem?
  21Lawv sib koom tes
   xav txov cov neeg ncaj ncees txojsia,
  thiab muab cov neeg tsis txhaum
   rau txim tuag.
  22Yawmsaub yog kuv lub chaw ruaj khov,
   kuv tus Vajtswv yog txhib zeb
   uas kuv nraim cev.
  23Nws yuav coj lawv tej kev txhaum
   rov los rau saum lawv,
  thiab yuav muab lawv ntxuav pov tseg
   vim yog tim lawv tej kev limhiam.
  Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv
   yuav muab lawv ntxuav pov tseg.