109

Thov kom ua pauj

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Davi sau.
  1Au Vajtswv, tus uas kuv qhuas,
   thov koj tsis txhob cia li nyob ntsiag to.
  2Vim yog cov neeg limhiam
   uas dag ntxias rua ncauj tawm tsam kuv,
   thiab tus nplaig txawj dag iab hiam kuv.
  3Lawv hais tej lus ntxub ntxaug vij vog kuv,
   thiab kuv twb tsis txhaum
   los lawv lam nkaug kuv.
  4Lawv kom kuv pauj qhov uas kuv hlub lawv,
   thiab kuv tsuas muaj uas thov Vajtswv xwb.
  5Lawv ua phem pauj tej uas
   kuv ua zoo rau lawv,
  lawv muab txojkev ntxub ntxaug los
   pauj kuv tej kev hlub.

  6Thov nrhiav ib tug neeg phem tom nws,
   thiab cia ib tug nyob
   ntawm nws sab xis kom nws.
  7Thaum uas hais plaub,
   thov kom nws yog tus uas txhaum,
  thiab cia nws tej lus thov Vajtswv
   kuj txhaum thiab.
  8Thov cia nws lub caij nyoog
   ua neej nyob tsis ntev,
  thov kom muaj dua ib tug
   los nyob nws chaw ua haujlwm.
  9Thov cia nws tej menyuam ua ntsuag nos
   thiab nws tus pojniam ua poj ntsuam.
  10Cia nws tej menyuam
   ua loj leeb thov khawv,
  thov cia lawv raug muab ntiab
   tawm hauv tej qab zeb qab ca
   uas lawv nkaum mus.
  11Thov cia tus uas nws tshuav nqe tuaj
   sau kiag nws tej qhov txhia chaw
   huvsi mus,
  thov cia luag tej tuaj lws
   tej uas nws khwv tau huvsi mus.
  12Thov kom tsis txhob muaj ib tug hlub nws,
   thiab tsis txhob muaj ib tug
   khuvleej nws tej menyuam ntsuag nos.
  13Thov cia nws caj ces raug txiav tu noob,
  thov cia tiam tom qab nws tej npe ploj mus li.
  14Thov kom Yawmsaub nco ntsoov
   nws tej poj koob yawm txwv
   tej kev txhaum txim,
  thiab thov tsis txhob ntxuav
   nws niam lub txim.
  15Thov cia lub txim txhaum ntawd nyob
   ntawm Yawmsaub lub xubntiag mus li,
  thov Yawmsaub ua kom
   tsis txhob muaj leejtwg nco txog
   lawv tej npe hauv ntiajteb mus li.
  16Tus ntawd tsis nco qhov uas
   nws yuav hlub luag li,
  tsuas yog tsim txom tej neeg pluag
   thiab txom nyem thiab lwj siab
   mus txog tuag li.
  17Nws nyiam foom tsis zoo rau luag,
   cia nws raug foom tsis zoo thiab.
  Nws tsis nyiam foom koob hmoov rau luag,
   mas cia tej koob hmoov
   nyob deb ntawm nws.
  18Nws muab tej lus cem foom los hnav
   ib yam li hnav tsoos tsho,
  cia tej lus cem foom thawm
   rau hauv nws lub cev yam nkaus li dej,
  thiab thawm rau hauv nws tej txha
   yam nkaus li roj.
  19Thov kom tej lus foom phem
   zoo yam li cev tsoos tsho
   uas qhwv nkaus nws lub cev,
  thiab zoo li txoj siv
   uas niaj hnub sia zawm lub cev.

  20Thov Yawmsaub muab tej lus
   cem foom no pauj rau cov uas kom kuv,
   yog cov uas hais lus phem tawm tsam kuv.
  21Au Yawmsaub uas yog kuv tus Tswv,
   thov koj saib rau koj lub npe es pab kuv.
  Vim koj txojkev hlub ruaj khov
   zoo kawg nkaus, thov cawm kuv dim.
  22Kuv pluag thiab txom nyem,
   thiab kuv nyob lwj siab ntsuav.
  23Kuv tabtom yuav dua mus yam nkaus li
   duab ntxoov ntxoo thaum yuav tsaus ntuj,
   kuv raug muab xyeeb yam nkaus li tus kooj.
  24Kuv lub hauv caug tsis muaj zog
   vim yog yoo mov,
   kuv lub cev kuj yuag sem tag lawm.
  25Kuv raug cov uas kom kuv thuam,
   thaum luag pom kuv, luag luag co hau nto.

  26Au Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv,
   thov pab kuv,
  thov cawm kom kuv dim,
   raws li koj txojkev hlub uas ruaj khov.
  27Thov ua kom luag paub tias
   tej no yog koj txhais tes ua.
   Au Yawmsaub, tej no yeej yog koj ua tiag.
  28Cia lawv foom tsis zoo,
   tiamsis thov koj foom koob hmoov rau kuv.
  Cia cov uas tawm tsam kuv
   poob ntsej muag,
   thov pub koj tus tub qhe zoo siab.
  29Thov cia txojkev txaj muag
   qhwv nkaus cov uas kom kuv,
  thiab cia txojkev poob ntsej muag
   npog nkaus lawv yam li hnav lub tsho ntev.
  30Kuv yuav tsa ncauj
   ua Yawmsaub tsaug kawg nkaus,
  kuv yuav qhuas nws
   rau hauv ib zeej tsoom
   uas tuaj txoos ua ke.
  31Rau qhov Yawmsaub nyob rawv
   ntawm tus uas txom nyem sab xis,
  kom thiaj cawm tau nws dim
   ntawm cov uas rau txim tuag rau nws.