124

Vajtswv cawm Yixayee dim

Zaj nkauj hu nce mus. Yog Davi sau.
  1Yog Yawmsaub tsis tuaj peb tog,
   cia cov Yixayee hais li no,
  2yog Yawmsaub tsis tuaj peb tog
   rau thaum luag sawv tsees tawm tsam peb,
  3mas luag yuav muab peb nqos kiag ciaj
   rau thaum luag npau taws rau peb heev.
  4Mas dej yuav nyab kuav peb mus,
   tej nthwv dej yuav ntws saum peb.
  5Tej dej nphau pes nphwv
   yuav los nyab kiag peb.

  6Qhuas Vajtswv uas tsis muab
   peb ua qauv tiag luag kaus hniav.
  7Peb dim yam nkaus li
   tus noog dim rooj hlua cuab,
   rooj hlua tu nrho peb thiaj khiav dim plaws.
  8Txojkev pab peb
   nyob hauv Yawmsaub lub npe,
   yog tus uas tsim ntuj tsim teb.