92

Qhuas Vajtswv txojkev hlub

Zaj nkauj uas hu rau hnub Xanpatau.
  1Qhov uas zoo mas yuav ua Yawmsaub tsaug,
   thiab hu nkauj qhuas koj lub npe,
   koj uas yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais,
  2thiab piav koj txojkev hlub uas ruaj khov
   rau thaum sawv ntxov,
  thiab piav koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   rau thaum tsaus ntuj,
  3nrog suab nkauj nog ncas loj
   thiab nkauj nog ncas me,
  thiab nrog suab nkauj nog ncas
   phim suab nkauj.
  4Au Yawmsaub, koj tes haujlwm loj
   ua rau kuv zoo siab heev,
  vim tej haujlwm uas koj txhais tes ua
   kuv thiaj hu nkauj xyiv fab hlo.

  5Au Yawmsaub, koj tes haujlwm
   loj kawg nkaus,
   tej uas koj xav mas nyob tob kawg li.
  6Tus neeg tsis thoob tsib yuav tsis paub,
   tus neeg ruam yuav tsis nkag siab tias,
  7txawm yog tej neeg limhiam
   hlob mos nyoos li tej nroj tsuag,
  thiab tej neeg ua phem
   sawvdaws kuj vam meej,
  los lawv yeej yuav raug puam tsuaj
   mus ib txhis.
  8Au Yawmsaub, koj nyob lub chaw siab
   mus ib txhis.
  9Au Yawmsaub, vim li no koj cov yeeb ncuab,
   koj cov yeeb ncuab yeej yuav puam tsuaj,
  cov neeg ua phem sawvdaws
   yuav tawg khiav tag.
  10Tiamsis koj tsa kuv txwm kub
   ib yam li nyuj qus,
   koj muab cov roj tshiab hliv rau saum kuv.
  11Kuv lub qhov muag twb pom
   kuv cov yeeb ncuab swb tag,
  kuv lub qhov ntsej twb hnov
   cov neeg phem uas tawm tsam kuv
   lub suab quaj swb tag.

  12Cov neeg ncaj ncees hlob mos nyoos
   yam nkaus li tsob toov laj,
  thiab hlob sai yam nkaus li
   tsob ntoo ciab hauv Lenpanoo.
  13Lawv raug muab cog
   rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev,
  thiab kheev hlob rau hauv
   peb tus Vajtswv tej tshav puam tuam tsev.
  14Thaum lawv laus laus lawm
   los lawv tseem txi txiv,
  thiab muaj dej yug thiab ntsuab tsaus nti
   mus ib txhis,
  15kom thiaj qhia tias Yawmsaub ncaj ncees.
   Nws yog kuv txhib zeb
   thiab tsis ua ib qho tsis ncaj kiag li.