15

Tus uas tau mus rau hauv Vajtswv lub tsev

Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, leejtwg yuav nyob
   hauv koj lub tsev ntaub?
  Leejtwg yuav mus nyob
   saum koj lub roob dawb huv?
  2Yog tus uas ua lub neej tsis muaj chaw thuam
   thiab ua raug cai,
   thiab hais lus tseeb tuaj nruab siab.
  3Nws tsis siv nws tus nplaig xyav luag,
   nws tsis ua phem rau nws tej phoojywg,
   thiab tsis thuam kwvtij zej zog.
  4Nws lub qhov muag saib tsis taus
   tus uas ua phem ua qias,
  nws muab koob meej
   rau tus uas paub ntshai Yawmsaub.
  Yog nws cog lus twv lawm
   txawm yog yuav poob dabtsi kuj xij
   nws tsis hloov lus li.
  5Nws tsis tsub paj nyiag rau cov uas qev txais,
   nws tsis yuav nyiaj xiab
   nias tus uas tsis txhaum cai.
  Tus uas ua tej no yuav nyob ruaj,
   tsis ua zog mus ib txhis.