41

Thov Yawmsaub kho mob

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Tus uas mob siab cov neeg pluag
   kuj nyob kaj siab lug,
  Yawmsaub cawm tus ntawd
   rau hnub uas raug ceeblaj.
  2Yawmsaub tsom kwm nws
   thiab tuav nws txojsia nyob,
  nws raug hu tias yog tus uas
   tau nyob kaj siab lug hauv lub tebchaws.
  Koj yuav tsis muab nws cob
   rau yeeb ncuab ua raws li lawv lub siab nyiam.
  3Thaum nws raug mob pw saum lub txaj
   Yawmsaub tuav nws.
  Thaum nws mob
   koj kho nws tej mob zoo huvsi.

  4Kuv mas kuv hais tias,
   “Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv,
  thov kho kuv,
   vim yog kuv tau ua txhaum rau koj.”
  5Kuv cov yeeb ncuab hais phem txog kuv tias,
   “Thaum twg nws li tuag
   thiab nws lub npe puam tsuaj mus?”
  6Thaum ib tug twg tuaj tsham kuv,
   nws hais lus dag xwb,
   tiamsis nws lub siab khaws tej lus phem cia.
  Thaum nws tawm mus
   nws coj kuv lub moo mus xyav rau txhua qhov.

  7Txhua tus uas ntxub kuv
   lawv ntxhi tuj taws txog kuv,
   lawv xav phem rau kuv.
  8Lawv hais tias, “Muaj ib tug mob phem
   los raug nws lawm,
  nws yuav tsis sawv
   hauv nws lub chaw pw li lawm.”
  9Txawm yog kuv tus kwvluag zoo
   uas kuv tso siab rau thiab nrog kuv noj ua ke,
   los yuav tsa luj taws tuam kuv.
  10Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv,
   thov tsa kuv sawv
   kom kuv thiaj ua pauj rau lawv.
  11Yog li no kuv thiaj paub tias
   koj txaus siab rau kuv,
  yog qhov uas kuv cov yeeb ncuab
   kov tsis yeej kuv.
  12Koj tuav kuv cia vim yog kuv lub siab ncaj,
   thiab muab kuv txawb
   rau ntawm koj lub xubntiag mus ib txhis.
  13Cia li qhuas Yawmsaub
   uas yog cov Yixayee tus Vajtswv,
  ib txwm thaum ub los
   thiab mus ib txhis tsis kawg.