10

Thov Yawmsaub rhuav tshem cov uas ua phem

  1Au Yawmsaub, ua cas koj yuav nyob deb heev?
   Ua cas koj tsiv nraim
   thaum peb raug kev ceeblaj?
  2Tus neeg limhiam khav ntxhias
   raws caum cov pluag.
  Thov cia nws rov mag tej tswvyim phem
   uas nws npaj rau luag.
  3Tus neeg limhiam khav txog
   tej uas nws lub siab ntshaw,
  tus neeg siab hlob cem foom
   thiab thuam Yawmsaub.
  4Tus neeg limhiam lub siab
   khav theeb tsis nrhiav Vajtswv,
  nws tsuas xav hais tias,
   “Tsis muaj Vajtswv li.”
  5Nws tej haujlwm vam meej
   rau txhua lub sijhawm.
  Koj txojkev txiav txim nyob siab dhau,
   nws lub qhov muag tsis pom li,
  nws tsuas yog thuam luag
   nws cov tshawj chim sawvdaws.
  6Nws xav hauv lub siab tias,
   “Yuav tsis muaj dabtsi ua rau kuv ua zog kais.
  Mus tag txhua tiam
   kuv yuav tsis raug kev ceeblaj txom nyem li.”
  7Tej lus tsawm foom, tej lus dag ntxias
   thiab tej lus quab yuam
   puv nkaus nws lub qhov ncauj,
  tej kev limhiam thiab tej kev txhaum
   nyob ntawm nws tus nplaig.
  8Nws zov kev tos hauv tej zej zog,
   thiab nraim cev tua tej neeg tsis txhaum.
  Nws lub qhov muag ntshis chiv
   cov uas tsis muaj chaw vam khom.
  9Nws tsiv nraim tos ib yam li tsov ntxhuav
   nyob hauv lub chaw nraim,
  nws zov tos thiaj ntes tau cov neeg pluag,
   nws xuas lub vas cuab tau
   cov neeg txom nyem rub mus.
  10Cov uas tsis muaj chaw vam khom
   raug tsuj yuam thiab ntog,
   lawv ntog vim nws muaj zog.
  11Nws xav hauv lub siab tias,
   “Vajtswv tsis nco qab lawm,
  nws fee plhu lawm
   thiab yuav tsis pom kiag li.”

  12Au Yawmsaub, cia li sawv tsees,
   au Vajtswv, cia li tsa koj txhais tes,
  thov tsis txhob tsis nco qab
   tus uas raug kev txom nyem nyuaj siab.
  13Ua cas tus neeg phem thuam Vajtswv,
   thiab hais hauv lub siab tias,
   “Koj yuav tsis tsob ntawm kuv”?
  14Koj kuj pom ntag thiab yeej ntsia ntsoov
   tej kev txom nyem thiab tej kev kub ntxhov,
  xwv koj thiaj tuav rawv tau
   rau hauv koj txhais tes.
  Tus uas tsis muaj chaw vam khom
   muab nws tus kheej cob rau koj.
  Koj yog tus uas pab
   cov menyuam ntsuag tsis muaj txiv.
  15Thov koj lov tus neeg limhiam
   thiab tus uas ua phem txhais npab,
  thiab tshawb tej kev limhiam uas lawv ua
   tawm los kom tag huvsi.

  16Yawmsaub yog vajntxwv uas
   nyob mus ib txhis tsis kawg.
  Lwm haiv neeg yuav puam tsuaj tag
   hauv nws lub tebchaws mus.
  17Au Yawmsaub, koj yuav mob siab rau
   cov neeg uas tsis muab hlob txojkev ntshaw,
  koj yuav txhawb lawv lub siab lub zog
   thiab tig ntsej mloog lawv tej lus,
  18thiaj tsa tau cov menyuam uas tsis muaj txiv
   thiab cov uas raug quab yuam txojcai,
  kom tej neeg ntiajteb
   thiaj tsis ua rau lawv ntshai dua li lawm.