87

Qhuas lub nroog Xi‑oo

Zaj nkauj uas Khaula caj ces sau. Yog zaj nkauj hu.
  1Lub nroog uas Yawmsaub tsim
   nyob saum lub roob dawb huv.
  2Yawmsaub nyiam Xi‑oo tej rooj loog
   heev dua li tej chaw uas Yakhauj
   cov neeg nyob txhua qhov huvsi.
  3Vajtswv lub nroog 'e,
   tej neeg hais tej lus qhuas koj kawg li.
  4Hauv cov uas paub kuv,
   kuv yuav suav Lahaj thiab Npanpiloo.
  Filixatee tebchaws thiab lub nroog Thailab
   thiab Khuj tebchaws,
  mas kuv yuav suav tias,
   “Cov no kuj yug rau hauv Xi‑oo.”
  5Luag yuav hais txog Xi‑oo tias,
   “Tus no thiab tus ntawd
   yug hauv lub nroog ntawd.”
  Vajtswv uas Loj Dua Ntais
   yuav tsa kom lub nroog ntawd ruaj khov.
  6Thaum Yawmsaub sau ib tsoom
   neeg tej npe cia,
   nws suav tias, “Tus no yug qhov ntawd.”
  7Cov uas hu nkauj thiab cov uas dhia seev cev
   sawvdaws hais tias,
   “Peb txhua lub hauv dej txhawv hauv koj los.”