104

Qhuas tus uas tsim ib puas tsav yam

  1Kuv tus ntsuj plig 'e, cia li qhuas Yawmsaub.
  Au kuv tus Vajtswv Yawmsaub,
   koj loj kawg nkaus.
  Koj muab koob meej
   thiab hwjchim meej mom los hnav.
  2Koj muab qhov kaj los npua
   ib yam li hnav tsho,
  koj nthuav lub ntuj
   ib yam li nthuav lub tsev ntaub.
  3Koj khaum las ua koj lub chaw
   nyob rau txheej saum cov dej nag,
  koj muab huab ua tsheb rau koj caij,
   koj caij tej cua li kooj tis.
  4Koj txib tej cua ua koj li tub xa xov,
   koj siv tej nplaim taws ci laim lias
   ua koj cov qhev.

  5Koj txawb lub ntiajteb rau saum tej taw tiag,
   thiaj tsis ua zog ib txhis li.
  6Koj muab dej tob tob los laum nkaus nws
   yam li hnav tsoos,
   tej dej nyob saum tej roob.
  7Thaum koj nthe nqho, dej cia li ntws ceev,
   thaum hnov koj lub suab xob nthe,
   dej cia li khiav.
  8Tej dej ntws saum tej roob
   nqes los rau tej hav,
  mus rau lub chaw
   uas koj tu cia rau dej teev.
  9Koj tu ciam tsis kheev dej hla dhau,
   kom thiaj tsis nyab
   saum lub ntiajteb dua li lawm.

  10Koj ua hauv dej txhawv
   ntws rau hauv tej hav,
   tej dej thiaj ntws raws tej kwj ha,
  11pub rau tej tsiaj qus huvsi
   hauv hav zoov tau haus,
   tej nees luav qus kuj tau haus daws nqhis.
  12Ntawm tej ntug dej
   tej noog saum nruab ntug tau ua zes nyob,
   thiab quaj zom zaws saum tej ceg ntoo.
  13Koj nyob saum koj tej chaw siab
   ywg dej rau saum tej roob,
  lub ntiajteb thiaj tsau npo
   tej haujlwm uas koj ua.

  14Koj ua rau nroj tsuag tuaj
   rau tej tsiaj txhu tau noj,
  thiab ua tej zaub tuaj rau neeg tu
   kom lawv thiaj ua tau zaub noj
   tuaj hauv lub ntiajteb,
  15thiab ua tau cawv txiv hmab
   uas ua rau neeg zoo siab,
  thiab ua tau roj aulib
   uas ua rau lawv ntsej muag ci,
  thiab ua tej ncuav
   uas txhawb neeg lub siab muaj zog.
  16Yawmsaub tej ntoo tau dej tsau npo,
   yog cov ntoo ciab hauv Lenpanoo
   uas nws cog cia.
  17Tej noog ua zes rau saum tej ntoo ntawd,
   tej os dej ua chaw nyob
   rau saum tej ntoo thuv.
  18Tej roob siab yog sai li chaw nyob,
   tej roob tsuas yog
   tej ntxim tsua li chaw nkaum.
  19Koj tsim lub hli los suav caij suav nyoog.
   Lub hnub kuj paub
   lub sijhawm uas yuav poob qho.
  20Koj ua rau muaj qhov tsaus
   thiab yog hmo ntuj,
  mas tej tsiaj qus huvsi hauv hav zoov
   nkag tawm tuaj.
  21Tej thav tsov ntxhuav nyooj laws
   nrhiav nqaij tom,
   thiab nrhiav noj ntawm Vajtswv.
  22Thaum hnub tawm lawv kuj mus lawm,
   mus pw rau hauv lawv tej chaw nkaum.
  23Neeg kuj tawm mus ua haujlwm,
   mus ua haujlwm khwv txog tsaus ntuj.

  24Au Yawmsaub, tej uas koj ua los lawd
   ntau kawg nkaus li.
  Koj muaj tswvyim tsim tej ntawd huvsi.
   Lub ntiajteb puv nkaus tej uas koj tsim.
  25Tim ub muaj hiavtxwv loj thiab dav,
   muaj tsiaj nruab deg ya laim pes txias
  suav tsis txheeb nyob hauv,
   muaj tej tsiaj loj tsiaj me huvsi.
  26Tej nkoj txwg mus los saum nplaim dej,
   thiab muaj niag tsiaj Leviathas
   uas koj tsim cia kom ua si qhov ntawd.

  27Tej tsiaj ntawd huvsi tsa muag saib koj,
   vam koj pub lawv tau noj raws sijhawm.
  28Thaum koj pub lawd lawv kuj khaws cia,
   thaum koj cev tes,
   lawv kuj tau noj tej uas zoo tsau npo.
  29Thaum koj fee plhu lawd,
   lawv kuj poob siab nthav,
  thaum koj muab lawv tej pa rho lawm,
   lawv kuj tuag thiab rov mus ua hmoov av.
  30Thaum koj tso koj tus ntsuj plig mus,
   lawv kuj raug muab tsim,
  thiab koj tsim txhua yam
   saum lub ntiajteb dua tshiab.

  31Thov Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   nyob mus ib txhis,
  thov Yawmsaub zoo siab xyiv fab
   rau tej uas nws tsim los.
  32Thaum nws tsa muag ntsia lub ntiajteb,
   lub ntiajteb kuj ntseeg nkaws,
  nws kov tej roob,
   tej roob kuj ncho pa tuaj.
  33Kuv muaj txojsia nyob ntev li cas,
   kuv yuav hu nkauj rau Yawmsaub mus li,
  kuv yuav hu nkauj qhuas kuv tus Vajtswv
   rau thaum kuv tseem ciaj sia nyob.
  34Thov cia tej uas kuv xav no
   hum nws lub siab,
   rau qhov kuv xyiv fab rau hauv Yawmsaub.
  35Thov cia cov neeg muaj txim
   raug muab ntxuav tseg hauv lub ntiajteb,
  thov cia tej neeg limhiam
   ploj tag mus.
  Kuv tus ntsuj plig 'e, cia li qhuas Yawmsaub,
   cia li qhuas Yawmsaub lauj!