120

Thov Vajtswv cawm

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Thaum kuv raug kev nyuaj siab
   kuv thov hu Yawmsaub, nws kuj teb kuv.
  2“Au Yawmsaub, thov tso kuv dim
   daim tawv ncauj dag
   thiab tus nplaig dag ntxias.”
  3Tus nplaig dag ntxias 'e,
   yuav ua dabtsi rau koj,
   thiab yuav tsav dabtsi ntxiv rau koj?
  4Yog muab tub rog rab xub hneev uas ntse,
   thiab muab ntoo ua thee cig plaws rau koj.

  5Kuv raug txom nyem lauj,
   zoo li kuv nrog cov neeg Mese nyob,
  thiab nyob hauv cov neeg Kheda
   tej tsev ntaub.
  6Kuv nrog cov neeg uas ntxub
   kev thaj yeeb nyob, ntev dhau lawm.
  7Kuv nyiam kev thaj yeeb,
   tiamsis thaum kuv hais,
   lawv tseem txhob kev ua rog.