4

Thov Vajtswv thaum tsaus ntuj

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Yog Davi zaj nkauj.
1Au Vajtswv uas tuav kuv txojcai,
   thaum kuv hu thov koj thov koj teb.
  Thaum kuv tws kev, koj qheb kev rau kuv.
   Thov koj hlub kuv, thov mloog kuv tej lus thov.

  2Cov neeg 'e, nej yuav ua rau kuv
   poob koob meej mus ntev li cas?
  Nej yuav nyiam tej lus tsis tseem ceeb
   thiab xav tswvyim dag mus ntev li cas?
  3Cia li paub tseeb tias Yawmsaub twb cais
   cov neeg uas hwm nws cia ua nws tug.
  Thaum kuv hu thov Yawmsaub
   nws kuj mloog.

  4Thaum nej chim tsis txhob ua txhaum.
   Thaum nej pw saum txaj,
  cia li tshuaj saib nej lub siab
   thiab nyob twjywm.
  5Cia li muab qhov txhia chaw
   xyeem raws li kevcai,
   thiab tso siab rau Yawmsaub.

  6Muaj neeg coob coob hais tias,
   “Peb xav pom tej yam uas zoo.”
  Au Yawmsaub, thov koj lub ntsej muag
   ci ntsa iab rau peb.
  7Koj tau pub kev xyiv fab rau hauv kuv lub siab
   ntau dua li uas thaum lawv tau qoob
   thiab cawv txiv hmab ntau nplua mias.

  8Kuv yuav qhau cev pw tsaug zog
   siab tus yees,
  vim yog Yawmsaub koj tib leeg
   thiaj pub tau kuv nyob tso siab lug.