59

Thov Vajtswv pab kom dim yeeb ncuab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab “Tsis txhob ua puam tsuaj”. Yog zaj Mithaq uas Davi sau rau thaum Xa‑u txib neeg mus soj Davi tsev yuav tua Davi.
  1Au kuv tus Vajtswv, thov tso kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab,
  thov tsom kwm kuv
   ntawm cov uas sawv tawm tsam kuv.
  2Thov tso kuv dim ntawm cov neeg ua phem,
   thiab thov cawm kuv dim
   ntawm cov neeg noj nyoog.
  3Saib maj, lawv zov kev tos nrhw kuv txojsia,
   cov neeg nyaum sau tuaj ua ke tawm tsam kuv.
  Au Yawmsaub, tsis yog kuv
   ua txhaum muaj txim,
  4thiab tsis yog kuv yuam kev
   es lawv dhia mus npaj txhij.
  Thov koj cia li sawv tsees tuaj pab kuv
   thiab tsa qhov muag saib.
  5Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus
   koj yog cov Yixayee tus Vajtswv.
  Cia li tsim dheev los
   teem txim rau ib tsoom tebchaws,
  thov tsis txhob khuvleej cov uas fav xeeb
   thiab xav tswvyim phem ib tug li.

  6Lawv niaj hmo rov los tsem yam li dev
   thiab ncig mus thoob plaws lub nroog.
  7Lawv nyob qhov ntawd, lawv ncauj ntsa zaj,
   thiab rab ntaj nyob ntawm
   lawv daim tawv ncauj,
  lawv xav tias tsis muaj leejtwg
   yuav mloog lawv hais.
  8Au Yawmsaub, koj luag lawv,
   koj thuam ib tsoom tebchaws sawvdaws.
  9Koj uas yog kuv lub zog,
   kuv yuav nyob tos nrhw koj,
  rau qhov Vajtswv
   koj yog kuv lub chaw ruaj khov.
  10Kuv tus Vajtswv uas muaj kev hlub ruaj khov
   yuav ntsib kuv,
  kuv tus Vajtswv yuav pub
   kom kuv pom kuv cov yeeb ncuab swb kiag.

  11Au tus Tswv uas yog daim phiaj thaiv peb,
   tsis txhob tua lawv pov tseg
   tsam ces kuv cov neeg tsis nco qab.
  Cia koj lub hwjchim ua rau lawv
   ua zog koog thiab ntog vau hlo.
  12Vim yog lawv qhov ncauj muaj txim
   thiab lawv daim tawv ncauj hais tej lus txhaum,
   cia lawv mag qhov uas lawv khav theeb.
  Vim yog lawv tej lus tsawm foom
   thiab lawv tej lus dag,
  13cia li ua npau taws vog
   muab lawv ua kom puam tsuaj,
   ua rau lawv ploj tag tsis tshuav ib tug li,
  mas neeg thoob qab ntuj
   thiaj paub tias Vajtswv kav Yakhauj.
  14Lawv niaj hmo rov los tsem yam li dev
   thiab ncig mus thoob plaws lub nroog.
  15Lawv ncig mus nrhiav ncauj noj,
   yog noj tsis tsau ces txawm nyooj.
  16Tiamsis kuv yuav hu nkauj
   txog koj lub hwjchim.
  Thaum tagkis kuv yuav hu nkauj
   txog koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  rau qhov koj tau ua kuv lub chaw ruaj khov
   thiab ua lub chaw cawm siav
   rau thaum kuv raug kev txom nyem.
  17Tus uas yog kuv lub zog,
   kuv yuav hu nkauj qhuas koj.
  Au Vajtswv, koj yog kuv lub chaw ruaj khov,
   thiab koj yog tus Vajtswv
   uas hlub kuv tsis tu li.