98

Vajtswv kav tag nrho lub ntiajteb

Zaj nkauj.
  1Cia li hu zaj nkauj tshiab rau Yawmsaub,
   rau qhov nws tau ua tej uas phimhwj kawg.
  Nws tau siv nws txhais tes xis
   thiab nws txhais npab uas dawb huv kov yeej.
  2Yawmsaub qhia nws txojkev kov yeej
   rau sawvdaws paub,
  thiab ua nws txojkev cawm dim
   tshwm tab meeg ib tsoom tebchaws pom.
  3Nws nco txog nws txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab nws txojkev ncaj uas tso siab tau
   uas nws ua tshwm rau cov Yixayee.
  Thoob qab ntuj kawg puavleej
   tau pom peb tus Vajtswv txojkev kov yeej.

  4Thoob lub ntiajteb 'e,
   cia li tsa suab xyiv fab rau Yawmsaub,
  cia li tsa suab hu nkauj xyiv fab
   thiab qhuas nws.
  5Cia li ntaus nkauj nog ncas
   hu nkauj qhuas Yawmsaub,
   cia li ntaus nkauj nog ncas thiab seev suab.
  6Cia li tshuab raj xyu tshuab raj kub yaj
   ua lub suab xyiv fab
  rau ntawm Yawmsaub
   uas yog vajntxwv xubntiag.

  7Cia dej hiavtxwv thiab txhua yam
   uas nyob puv nkaus hauv
   qw suab nrov ntshu nrooj,
  cia lub ntiajteb
   thiab txhua yam uas nyob hauv qw.
  8Cia tej niag dej npuaj teg,
   cia tej pov roob hu nkauj ua ke xyiv fab,
  9rau ntawm Yawmsaub xubntiag,
   rau qhov nws los txiav txim rau lub ntiajteb.
  Nws yuav txiav txim ncaj ncees rau lub ntiajteb
   thiab txiav txim ncaj rau ib tsoom neeg.